Home » Avviżi

Category Archives: Avviżi

Arkivji

Il-Karmelitani Beltin jiċċelebraw lil San Ġużepp

Min-nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu, l-Arikonfraternità ta’ San Ġużepp, flimkien mal-Komunità Karmelitana tal-Belt Valletta se jiftħu l-festi speċjali f’ġieħ San Ġużepp, Protettur tal-Ordni Karmelitan.

Iċ-ċelebrazzjonijiet se jibdew nhar id-9 ta’ Marzu bl-inawgurazzjoni tal-vara ta’ San Ġużepp wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha fl-aħħar sena mis-Sur Publio Magro.

Il-vara ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha, dakinhar u anke l-Ħadd filgħodu (10 ta’ Marzu) u jara mill-viċin ix-xogħol li sar fuqha.

Din iċ-ċelebrazzjoni se tkun qed tiftaħ ukoll il-festi speċjali li se jilħqu l-qofol tagħhom fil-festa speċjali li l-Arċikonfraternità se tkun qed tiċċelebra f’Marzu tas-sena d-dieħla.

Iċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu nhar il-Ħadd 10 ta’ Marzu, fejn wara l-quddiesa tas-6:30pm, l-istatwa ta’ San Ġużepp se tintrefa’ tul il-korsija tas-Santwarju biex titpoġġa għall-qima tal-pubbliku f’nofs il-Bażilika, għall-ġranet tal-festa.

Mis-Sibt 16 ta’ Marzu jibdew tlett ijiem tat-tridu li jilħqu l-qofol tagħhom nhar it-Tlieta 18 ta’ Marzu bit-tranżlazzjoni tar-relikwa mill-Oratorju ta’ Gesù Nazzarenu.

Il-festa tilħaq il-qofol tagħha nhar id-19 ta’ Marzu, bil-quddiesa solenni tas-solennità ta’ San Ġużepp fl-10:00am, u l-purċissjoni li din is-sena se tkun akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk.

Din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin fejn iż-żewġ komunitajiet se jingħaqdu f’mument qasir ta’ talb.

Inħeġġu lill-Karmelitani kollha Beltin biex jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet kollha.

L-istatwa ta’ San Ġużepp dakinhar li ttieħdet għar-restawr

Aqra hawn il-programm iddetaljat:

Is-Sibt 9 ta’ Marzu:

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità Patri Alexander Scerri O.Carm bil-ħsieb fuq San Ġużepp. Fi tmiem il-Quddiesa tiġi inawgurata u mbierka l-vara wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha. 

Waqt din iċ-ċelebrazzjoni se jiġi inawgurat ukoll l-innu l-ġdid lil San Ġużepp miktub minn Mro. Michael Camilleri, bil-kliem tas-sinjura Miriam Camilleri. Jinkixef ukoll il-logo li se jakkumpanjana tul din is-sena speċjali li matulha se nkunu qed niċċelebraw il-150 anniversarju mill-Proklamazzjoni tal-Patroċinju ta’ San Ġużepp fuq il-Knisja Universjali

Il-Ħadd 10 ta’ Marzu

Filgħodu l-istatwa ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha u jara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha.

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa u wara l-istatwa ta’ San Ġużepp tintrefa minn quddiem l-Oratorju tul il-korsija tas-Santwarju waqt il-kant tal-innu sakemm l-istatwa titpoġġa f’postha għall-ġranet tal-festa. Malli l-istatwa titpoġġa fuq il-bankun, tingħad it-talba miktuba apposta għal dawn il-festi speċjali u tinxtegħel il-fjamma li tfakkar dan l-anniversarju.

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu: L-aħħar Erbgħa ta’ San Ġużepp

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata bil-ħsieb fuq San Ġużepp wara l-quddiesa tingħad it-talba ta’ San Ġużepp, kant tal-innu u bews tar-relikwa

Mis-Sibt 16 sat-Tnejn 18 ta’ Marzu: Jiem ta’ Tridu Solenni

Is-Sibt 16 ta’ Marzu: Nitolbu għall-vokazzjonijiet Karmelitani

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tal-ewwel jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp animata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin bil-ħsieb fuq San Ġużepp minn Patri Aaron Zahra O.P, Direttur Spiritwali tal-Kulleġġ ta’ Sant Albert il-Kbir.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu: Nitolbu għall-familji Maltin u Għawdxin

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tat-tieni jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp bil-ħsieb minn Patri Aaron Zahra O.P.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

It-Tnejn 18 ta’ Marzu: L-aħħar jum tat-Tridu

Fis-6:00pm: Għasar Solenni

Fis-6:30pm: Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwa mill-Oratorju ta’ Ġesù Nazzarenu bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp u tal-Madonna tal-Karmnu. Wara tkompli quddiesa solenni tat-tielet jum tat-Tridu mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u li matulha ssir il-vestizzjoni tal-Fratelli u l-Konsorelli l-ġodda. 

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Iċ-ċelebrazzjoni tintemm bil-bews tar-relikwa.

19 ta’ Marzu: Solennità ta’ San Ġużepp

Fl-10:00am: Quddiesa solenni tal-festa, immexxija mill-W.R.P.Provinċjal Joseph Saliba O.Carm, akkumpanjat mill-Pirjol ir-Rev. Patri Alexander Scerri O.Carm u l-Komunità Karmelitana, il-Kappillan tal-Parroċċa ta’ Porto Salvo u San Duminku l-Kanonku Patri Michael Camilleri O.P, u l-Komunità Agostinjana Beltija. Jinseġ il-Paniġierku l-Kanonku Dun Brendan Mark Gatt, Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku. 

Fl-10:45am: L-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk tibda marċ minn quddiem it-Teatru Rjal tul Triq ir-Repubblika u Triq it-Teatru fejn tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni bil-daqq tal-innu ta’ San Ġużepp. 

Fil-11:30am: Purċissjoni solenni bil-vara ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, l-Arikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u l-Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin u akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk. Il-Purċissjoni titmexxa mill-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u l-komunità Karmelitana u Agostinjana tal-Belt Valletta.

Għal din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn dawn it-toroq: Teatru u Forni, fejn issir waqfa quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin biex tingħad it-talba lil San Ġużepp mill-Komunità Agostinjana, jindaqq u jitkanta l-innu. Il-Purċissjoni tkompli tul Triq l-Ifran, Melita, Repubblika u Teatru sas-Santwarju.

Mad-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-antifona Josef Filii David ta’ Mro. Michael Camilleri u tingħata l-Barka Sagramentali.

Avvizi 11.12.2016

IIlum huwa it-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq dan is-Santwarju, għalhekk nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazjawkom!

Nhar tibda n-Novena ta’ Ġesù Bambin, kuljum fis-6.00pm jkun hawn ir-Rużarju, u fis-6.30pm quddiesa bi ħsieb u wara Talb tan-novena tal-Milied u Barka Sagramentali. Inħeġġu ħafna lil kulħadd biex niġu għan-Novena ta’ Ġesù Bambin u nħejju ruħna sew għall-Festa tal-Milied. Matul dan iż-żmien tal-Avvent bi preparazjoni ukoll għal festa tat-Twelid ta’ Ġesù Bambin, u biex nkunu ta’ għajnuna qed niġbru affarijiet tal-ikel li jmorru għal dawk fil-bzonn u r-refuġjati li l-Provinċja Karmelitana Maltija qed tospita f’wieħed mill-kunventi tagħna. Għalhekk fuq l-artal poġġejna din il-qoffa biex min jrid jġib xi affarijiet tal-ikel u preserves.

Nhar it-Tnejn 19 ta’ Diċembru ser jiġi organizzat nofstanhar rtir tal-Avvent fid-Dar ta’ Talb, il-Lunzjata, ir-Rabat. Dawk li huma interessati li jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħabba trasport.
L-Għaqda Festa Esterna qed torganizza ikla tal-Milied nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru, biljetti jinkisbu mingħand il-helpers.

Avviżi 13.11.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġabra li ser nagħmlu ser tmur b’risq dan is-Santwarju. Bħal dejjem nitolbukom tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada it-Tnejn 14 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin Kollha Karmelitani, għaldaqstant għada filgħodu, ser norganizzaw bħala komunita tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-Ħniena li hemm fil-Bażilka tal-Isla. Ikollna l-quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tat-Isla. Għad fadal xi postijiet għal dawk li jixtiequ jiġu. Infakkru lit-Terzjarji biex jġibu magħhom il-Labtu l-Kbir. Tluq bil-private fit-8.30am minn fuq is-Sur ta’ M’Xett.

Nhar it-Tlieta mbagħad il-15 ta’ Novembru nagħmlu t-Tifkira ta’ ħutna kollha mejtin Karmelitani. Fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30 konċelebrazzjoni. Inħeġġu lit-Terzjarji biex jattandu.

Nhar l-Erbgħa wara l-quddiesa u l-funzjoni, ser issir taħdita fil-knisja stess minn Patri Raymond Gatt OP fuq il-Ħniena ta’ Alla. Inħeġġu lil kull min jista’ biex jattendi.

Avviżi 06.11.2016

Matul din il-ġimgħa qed ikompli jsir il-booking għall-quddies tas-sena liġejja. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw il-quddies għal-għeżież metjin tagġhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Parijol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lil kulħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju jsir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitlo0bu għalhom. Għalhekk fuq l-artal għamilna enevlops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġju għal ruħhom.

Nhar it-Tnejn 7 ta’ Novembru ser issir l-Uffiċjatura tal-Mejtin tal-Fratellanza ta’ San Ġużepp u nhar it-Tlieta tal-Fratellanza tal-Karmnu u tal-Anġlu Kustodju. Fis-6.00 pm jkun hawn l-Għasar kantant u wara fis-6.30 pm quddiesa għall-erwieħ tal-imsieħba mejtin tal-Fratellanza. Inħeġġu lill-fratelli biex jattendu.

Se norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-bieb tal-ħniena li hemm fil-Bażilika tal-Isla nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Rendentur tal-Isla. Dawk li jixtiequ jiġu jagħtu isiminhom lill-helpers minħabba t-trasport.

Avviżi 30.10.2016

Minn din il-ġimgħa ser jibda jsir il-booking għall-quddies tas-sena li gejja. Dawk li jixtiequ Ii jibbukjaw il-quddies għal għeżież mejtin tagħhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Pirjol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lill-kullħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju issir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamlina envelops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġġju għal ruħhom.

Nhar it-Tlieta, 1 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin kollha u huwa ukoll l-ewwel Tlieta ta’ xahar għalhekk it-Terzjarji Karmelitani rġiel u nisa jkollhom il-Laqgħa tagħhom fil-5.15pm. Navżawkom illi fuq xewqa ta’ Mons Arċisqof nhar it-Tlieta il-quddiesa ta’ figħaxija trid tiġi ċċelebrata flimkien miegħu fil-Kon-Katridral ta’ San Ġwann, għaldaqstant mhux ser jkun hawn quddiesa ta’ filghaxija fis-Santwarju imma mistednin flimkien mal-Arċisqof fis-6.30pm għall-quddiesa li ser jmexxi hu f’San Ġwann.

Nhar l-Erbgħa, it-2 ta Novembru niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet, ġurnata li fiha niftakru fl-għeżież kollha tagħna mejtin. Il-Quddies filgħodu jkun kull nofsiegħa jiġifieri: fis-7.00 fis-7.30, fit-8.00 u fit-8.30, fid-9.00 u fid-9.30, fl-10.00 u fl-10.30am, imbagħad fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30pm quddiesa konċelebrata.

Ser norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-ħniena Ii hemm fil-Bażilka tal-Isla nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tal-Isla. Dawk Ii jixtiequ jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħhabba t-trasport.

Avviżi 23.10.2016

Illum qed niċċelebraw il-Ġurnata Missjunarja, filwaqt li nitolbu għall-missjoniiet navżawkom li l-ġbir kollu li nagħmlu llum imur b’risq il-missjoni. Nitolbukom tkunu ġenerużi. Grazzi.

Nhar il-Ħadd li ġej 30 ta’ Ottubru se jiġi ċċelebrat il-Kungress Nazzjonali tat-Terz Ordni Karmelitan fil-Parroċċa taż-Żurrieq. Aħna se jkollna trasport li jitlaq fit-3.30 pm. Inħeġġu ħafna lit-Terzjarji Karmelitani kollha biex jattendu għal dan il-Kungress Annwali tagħhom.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum fis-Santwarju isir talb u quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamilna envelopes biex wieħed jista’ jikteb ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġju għal ruħhom.

Avviżi 2.10.2016

Kif tafu beda x-xahar ta’ ottubru. matul ix-xahar kuljum f’dan is-Santwarju, jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00 p.m. Inħeġġu lil kulħadd biex tingħad din it-talba tar-rużarju b’mod speċjali matul dan ix-xahar fil-familji tagħna.

Għada t-Tlieta 3 ta’ Ottubru ser niċċelebraw il-Festa trasferita tal-Anġlu Kustodju. Fis-6.00 p.m. jkun hawn ir-rużarju u fid-6.30 p.m. jkun hawn quddiesa konċelebrata kantata.

Nhar it-Tlieta huwa l-ewwel Tlieta tax-xahar. Għalhekk it-Terzarji Karmelitani rġiel u nisa ser jerġa’ jkollhom il-laqgħa tagħhom wara li waqafna għax-xhur tas-sajf. Il-laqgħa tibda fil-5.15 p.m.

Infakkru wkoll lit-Terzjarji li l-Kungress Nazzjonali ser isir nhar il-Ħadd 30 ta’ Ottubru fil-Parroċċa taż-Żurrieq. Min hu ġej magħna jaħseb li javża lill-helpers minħabba t-trasport.

Avviżi tas-Santwarju 14.08.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq is-Santwarju. Nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada t-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-Solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Marija bir-Ruħ u l-Ġisem. Infakkru li hija Festa Kmandata u hemm l-obbligu tas-smigħ tal-quddies. Il-quddies f’dan is-Santwarju jkun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd.

Ser tiġi organizzata ġurnata għal Sqallija nhar is-Sibt 10 ta’ Settembru b’risq is-Santwarju. DAwk li huma interessati li jiġu magħna jħallu d-dettalji tagħhom fis-Sagristija.

Avviżi tas-Santwarju 17.01.2016

Għada, it-Tnejn ser nkomplu sensiela ta’ Laqgħat bħala kors ta’ spiritwalita marbuta mas-Sena tal-Ġublew tal-Ħniena u mal-anniversarju tal-135 sena mil-Inkurunazzjoni tax-Xbieha tal-Madonna tal-Karmnu. Il-Laqgħa ta’ għada ser tkun ‘X’hinu s-sinifikat tas-Santwarju’ u tibda eżatt kif tispiċċa l-quddiesa ta’ filgħaxija. Inħeġġu lil-Għaqdiet kollha ta’ madwar is-Santwarju biex jattendu.

Nhar il-Ħamis ser nilqgħu fil-Bażilka tagħna l-istatwa ta’ Santa Rita meqjuma fil parroċċa ta’ Santu Wistin, ser tiġi ċelebrata l-quddiesa fis-6.30pm fis-Santwarju tagħna u wara nkomplu bil-pellegrinaġġ lejn il-Knisja ta’ Santu Wistin. Inħeġġu lil kulħadd biex jattendi.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli