我們只售賣RELX電子煙原裝煙彈,一顆煙彈可以使用3-5天。 提供100%原裝正品RELX煙彈,悅刻菸彈, 各種不同口味齊全,正品RELX專用煙彈現貨快速發貨。 選擇RELX悅刻電子菸煙彈,不要猶豫,按下加入購物車,為你將要到來的時尚和愉快下單!

Home » Avviżi

Category Archives: Avviżi

Arkivji

Programm Festa 2022 – 400 sena fi Triqatna

Il-Ġimgħa, l-1 ta’ Lulju
Ħruġ min-niċċa u Ftuħ tal-Festa
6.30pm Quddiesa tal-ftuħ tal-festa mmexxija mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm, Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara jsir il-ħruġ tal-vara għażiża u devota tal-Madonna tal-Karmnu min-niċċa, fost il-kant ta’ innijiet Marjani.

Is-Sibt, it-2 ta’ Lulju
Festa tat-Tfal
10.00am Wara l-quddiesa ssir manifestazzjoni bil-vara ż-żgħira tal-Madonna tal-Karmnu bis-sehem tal-banda. Il-manifestazzjoni tgħaddi minn Triq it-Teatru l-Antik, Punent, Zekka, Arċisqof, Merkanti fejn issir waqfa fis-Suq tal-Belt. Il-manifestazzjoni tkompli fi Triq Merkanti għal Triq it-Teatru sas-Santwarju Bażilika. Fit-tmiem isir festin għat-tfal kollha

Il-Ħadd, it-3 ta’ Lulju
Niftakru f’dawk li ħallewna
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa li matulha nitolbu għal dawk il-persuni li ħallewna matul l-aħħar sena u anke l-familji tagħhom.
It-Tnejn, l-4 ta’ Lulju
Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotra ta’ grazzji fuqna
10.00am Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar
6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija u purċissjoni b’Ġesù Ewkaristija fis-Santwarju
6.30pm Quddiesa bil-ħsieb fuq l-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu

Il-Tlieta, il-5 ta’ Lulju
Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitani fiha ssir il-vestizzjoni u l-Professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Mil-Erbgħa is-6 ta’ Lulju sal-Ħamis l-14 ta’ Lulju
Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu
Kuljum:
6.00pm Rużarju kantat bil-Litanija Karmelitana
6.30pm Quddiesa solenni tan-Novena bil-ħsibijiet mir-Rev. Patri Renald J. M. Lofreda O. Carm, Kappillan u Pirjol tal-Parroċċa Karmelitana tal-Balluta. Wara tingħad il-Kurunella u ssir Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Is-6 ta’ Lulju Jum l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

Is-7 ta’ Lulju – Jum il-Voluntiera tas-Santwarju Bażilika

It-8 ta’ Lulju – Jum l-Għaqdiet Soċjali, Ċivili u Kulturali tal-Belt

Id-9 ta’ Lulju – Jum il-Familja
Mistiedna dawk li żżewġu dis-sena fis-Santwarju

L-10 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp

Il-11 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu
Wara l-quddiesa tan-Novena se jittella’ program ta’ mużika sagra biex jiċċelebra l-400 sena mit-Twaqqif tal-istess Arċikonfraternità

It-12 ta’ Lulju – Jum il-Vokazzjonijiet Karmelitani

L-Erbgħa, it-13 ta’ Lulju
Jum il-Morda u l-Anzjani
10.00am Quddiesa għall-morda u l-anzjani. mill-Eċċ Tiegħu Mons. George Frendo O.P, Arċisqof Emeritu ta’ Tirana fl-Albanija. Tul iċ-ċelebrazzjoni tkun esposta x-xbieha devota tal-Madonna tal-Karmnu, li kienet iddur id-dar tal-morda u l-anzjani u ssir ukoll id-dilka biż-żejt tal-Griżma tal-Morda. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni ssir purċissjoni bis-Ssmu. Sagrament fis-Santwarju u tingħata l-Barka Sagramentali.

Il-Ħamis, l-14 ta’ Lulju
L-Aħħar Jum tan-Novena
6.30pm Quddiesa solenni tal-Aħħar Jum tan-Novena li għaliha huma mistiedna l-Baned, l-għaqdiet tan-Nar u anke l-artisti li jieħdu sehem fil-festa esterna.

Il-Ġimgħa, il-15 ta’ Lulju
Lejlet is-Solennità u Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni
10.00am Quddiesa Konventwali mil-komunità tas-Santwarju mmexxija mir-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju, f’għeluq il-141 sena mill-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-Xbieha Mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Jinseġ id-Diskors tal-Inkurunazzjoni, ir-Rev. Patri Kurt M. Mizzi O. Carm. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-kant tar-Regina Coeli u t-Te Deum.
6.00pm Quddiesa mmexxija mir-Rev. Patri Michael M. Camilleri O.P., Kappillan u Pirjol tal-Parroċċa ta’ Sidtna Marija ta’ Porto Salvo u San Duminku
7.00pm Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwija mill-Oratorju ta’ Ġesù Nazzarenu bis-sehem tal-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu. It-Tranżlazzjoni tgħaddi minn Triq il-Punent, Triq l-Arċisqof, Triq l-Ifran u Triq it-Teatru sas-Santwarju. Wara jkompli l-Ewwel Għasar Solenni tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu u tingħata l-Barka Sagramentali. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni, il-Wisq. Rev. Patri Joseph Saliba O.Carm, Provinċjal tal-Karmelitani.

Is-Sibt, is-16 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
Il-Quddies filgħodu jkun: fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00 u f’nofsinhar
7.30am Ċelebrazzjoni Solenni tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju.
8.00am Quddiesa mill-Provinċjali, ir-Retturi u l-Kappillani tal-Knejjes tal-Belt. Imexxi din iċ-ċelebrazzjoni Monsinjur Paul Carmel Vella TOK, Rettur tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann.
9.30am Il-Provinċja Karmelitana Maltija tiċċelebra Quddiesa Solenni Prelatizja f’Jum il-Festa Patronali tal-Ordni mmexxija mill-Wisq Rev. Provinċjal Patri Joseph Saliba O.Carm. Jinseġ il-paniġierku r-Rev. Patri Alexander M. Vella O.Carm.
5.30pm It-Tieni Għasar Solenni mmexxi mir-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.00pm Quddiesa kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta.
7.00pm Purċissjoni Solenni bil-vara devota u mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani.
Waqt il-pellegrinaġġ, akkumpanjat mill-banda, tingħad it-talba għażiża tar-Rużarju.
8.00pm Il-purċissjoni tasal fuq iz-zuntier tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, fejn issir Ċelebrazzjoni Marjana u l-konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu
10.15pm Dħul tal-Purċissjoni lura fis-Santwarju Bażilika, kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

Festi Esterni

Il-Ġimgħa, l-1 ta’ Lulju
Ħruġ min-Niċċa
8.30pm Blue Gathering b’risq il-festa quddiem is-Santwarju Bażilika

Is-Sibt 2 ta’ Lulju
Festa tat-Tfal
11.00am Manifestazzjoni bil-vara ż-żgħira tal-Madonna tal-Karmnu bis-sehem tal-banda. Il-manifestazzjoni tgħaddi minn Triq it-Teatru l-Antik, Punent, Zekka, Arċisqof, Merkanti fejn issir waqfa fis-Suq tal-Belt. Il-manifestazzjoni tkompli fi Triq Merkanti għal Triq it-Teatru sas-Santwarju Bażilika. Fit-tmiem isir festin għat-tfal kollha.

Is-Sibt, id-9 ta’ Lulju
Attività b’risq il-Festa
8.30pm BBQ b’risq il-festa fi Pjazza Indipendenza b’divertiment matul is-serata kollha

It-Tlieta, it-12 ta’ Lulju
Inawgurazzjoni tal-Istatwa Monumentali tal-Bażilika
8.30pm Programm mużikali b’elementi mis-Soċjetà Mużikali tal-Karmnu tal-Balluta fi Triq it-Teatru l-Antik, biswit Pjazza San Ġorġ. Waqt il-programm issir l-inawgurazzjoni tal-Istatwa Monumentali li tirrappreżenta l-Bażilika.

L-Erbgħa, it-13 ta’ Lulju
Marċ taż-Żgħażagħ bl-istatwa ta’ Sant’ Elija
8.00am Marċ mill-Għaqda Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq li tibda minn Pjazza Mattia Preti għal Triq il-Punent, Santa Luċija, Patrizju, San Ġwann u Zekka. Malli l-marċ jasal ħdejn is‑Santwarju Bażilika, il-Banda takkumpanja l-istatwa ta’ Sant’Elija lejn Triq it-Teatru l-Antik, Repubblika u fuq San Ġwann fejn l-istatwa tittella’ fuq il-pedistall tagħha.

Il-Ħamis, l-14 ta’ Lulju
Marċ tal-Aħħar tan-Novena
8.30pm Marċ mill-Banda Sliema li jibda minn quddiem il-Qorti, għal Triq ir-Repubblika, Teatru l-Antik, l-Ifran, San Kristofru, Zekka u Teatru fejn il-Banda tilqa’ l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tal-marċ. Il-marċ ikompli fi Triq il-Punent, San Ġwann u Zekka. Malli l-marċ jasal biswit il-palk, se ssir l-inawgurazzjoni ta’ bandalora kbira li saret fuq inizjattiva tas-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin. Wara l-marċ ikompli sa Pjazza Indipendenza fejn l-istatwa tittella’ fuq il-pedistall tagħha u jsir spettaklu ta’ logħob tan-nar.

Il-Ġimgħa, il-15 ta’ Lulju
Lejliet il-Festa
11.30am Marċ Tradizzjonali ta’ Filgħodu mill-Għaqda Mużikali tal-Karmnu tal-Balluta li jgħaddi minn Triq it-Teatru l-Antik, Zekka, Arċisqof, Merkanti, San Ġwann, Repubblika, Teatru l-Antik sa quddiem is-Santwarju Bażilika
9.00pm Programm mużikali fi Pjazza San Ġorġ mis-Soc. Fil. Naz. La Valette bis-sehem ta’ diversi mistiedna distinti. Wara l-istess Soċjetà Filarmonika tinżel f’marċ minn Pjazza San Ġorġ sa quddiem is-Santwarju Bażilika

Is-Sibt, is-16 ta’ Lulju
Jum il-Festa
6.00pm Marċ mill-Għaqda Karmelitana Queen Victoria taż-Żurrieq minn quddiem it-Teatru Rjal sas-Santwarju fejn tilqa’ l-vara tal-Madonna tal-Karmnu fil-ħruġ tagħha mill-Bażilika bid-daqq tal-Fior del Carmel
7.30pm L-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tilqa’ l-vara tal-Madonna tal-Karmnu fi Pjazza Indipendenza u takkumpanjaha tul it-triq kollha tal-purċissjoni sad-dħul tagħha fis-Santwarju
7.30pm Is-Soc. Fil. Naz. La Valette tibda marċ minn Triq ir-Repubblika sakemm issib postha fi Triq Zekka fejn tilqa’ l-vara tal-Madonna tal-Karmnu bid-daqq tal-Fior del Carmel

Programm tan-Nar

Il-Ġimgħa, l-1 ta’ Lulju
Ħruġ min-Niċċa
8.00am u 12.00pm Jinħaraq Salut
7.30pm Waqt il-Ħruġ tal-Vara min-niċċa, jinħaraq Salut, Kaxxa infernali u diversi murtali

Il-Ġimgħa, il-15 ta’ Lulju
Lejliet il-Festa
10.45am Waqt it-Te Deum jinħaraq salut.
7.00a.m. Waqt it-Tranżlazzjoni jinħaraq salut, kaxxa infernali u diversi murtali u murtaletti
9.00pm Waqt il-programm mużikali jinħarqu diversi blalen

Is-Sibt, is-16 ta’ Lulju
Jum il-Festa
8.00am u 12.00pm Jinħaraq Salut u diversi murtali u murtaletti
7.00pm Jinħaraq Salut, kaxxa infernali u diversi murtali u murtaletti
8.45pm Ħruq ta’ murtali u murtaletti bil-logħob malli l-vara tasal fi Pjazza San Ġorġ

Jitħabbru l-irwoli tal-membri tal-Kumitat tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

Ilbieraħ, it-Tnejn 28 ta’ Settembru saret l-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu għas-sentejn li ġejjin fejn ġew assenjati l-irwoli tal-membri.

L-irwoli għas-sentejn li ġejjin se jkunu dawn:

  • President – Patri Alex Scerri O.Carm
  • Chairperson – Julian Vassallo
  • Assistent Chairperson – Chris Saffrett
  • Segretarju – John Farrugia
  • Assistent Segretarju u PRO – Yendrick Cioffi
  • Teżorier – Ronnie Catania
  • Assistent Teżorier – Carmel Pace
  • Direttur Imħażen – Darren Micallef
  • Membru – Omar Coleiro
  • Membru – Noel Muscat

L-irwoli l-ġodda ġew approvati mill-Pirjol u r-Rettur tas-Santwarju.

Immedjatament wara l-Kumitat beda bil-ħidma tiegħu fejn fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jiltaqa’ mas-Sezzjonijiet il-ġodda fi ħdan l-Għaqda: Is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin, is-Sezzjoni Baned u s-Sezzjoni Fundraising.

L-għan huwa li sal-bidu ta’ Ottubru x-xogħol kollu jkun ikkoordinat biex tkompli l-ħidma b’risq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Qed jiġu wkoll diskussi inċentivi għal dawk kollha li huma membri tal-Għaqda. Fil-ġimgħat li ġejjin, l-Għaqda se tkun qed tinforma b’dan kollu lil kull membru.

L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid. Ritratt: Tneder Mifsud
Ritratt tal-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid. Ritratt: Tneder Mifsud

 

Stqarrija | ‘Kuraġġ Sur Sindku’ – Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

L-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu Valletta turi solidarjetà mas-Sindku Belti Alfred Zammit wara li matul il-lejl li għadda safa vittma ta’ attakk fuq il-karozza tiegħu.

Filwaqt li nikkundannaw dan l-att, nieħdu l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lis-Sindku għall-ħidma tiegħu u għall-appoġġ li dejjem sibna mingħandu u mingħand il-Kunsill Lokali bħala għaqda Beltija.

Nirringrazzjaw ukoll lill-Pulizija tad-Distrett tal-Belt għall-ħidma tagħhom fuq din l-investigazzjoni.

Il-Madonna tal-Karmnu tħariskom illum u dejjem.

 

Fix-Xahar tal-Ħolqien l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu taħseb ukoll fl-annimali

Għax-Xahar tal-Ħolqien u f’Jum il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu se tkun qed ittella’ attività b’differenza, din id-darba ddedikata kollha kemm hi lill-annimali.

L-attività se ssir nhar il-Ħadd 4 ta’ Ottubru, f’Misraħ l-Indipendenza (fuq il-Palma) bejn id-9:00am u l-4pm, bis-sehem ta’ veterinarju u groomer professjonali.

Is-servizzi offruti mill-groomer (minn Fun Pets Grooming) se jkunu jinkludu: tindif tal-widnejn, qtugħ tad-dwiefer, trim tal-pil, tindik tal-glandoli u basic grooming.

Il-veterinarju Dr Luke Vella Verzin, se jkun disponibbli sas-1pm.

Għas-servizzi kollha qed nitolbu €10 u minnhom se tkun qed tingħata donazzjoni lill-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati (AAA).

Għal min ġej minn barra l-Belt Valletta jista’ jipparkja fil-parkeġġ viċin l-eks kunvent tas-Sorijiet Ursolini (Ara l-mappa)

PROGRAMM (Ristrett) tal-Festi Solenni li l-Provinċja Karmelitana Maltija se tiċċelebra f’ġieħ Il-Madonna Tal-Karmnu fis-Santwarju Bażilika Tagħha fil-Belt Valletta

L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni

10.00am Quddiesa Konventwali f’għeluq il-139 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-Xbieha Mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu, immexxija mill-Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju u l-komunità Karmelitana. Jipprietka Patri Victor Paul Farrugia O. Carm.
6.00pm Rużarju u Kurunella.
6.30pm Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm, Provincjal tal-Karmelitani.

Il-Ħamis, 16 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

8.00am Ċelebrazzjoni Solenni tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, immexxija mir-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju.
10.00am Quddiesa Solenni Prelatizja mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani. Jinseġ il-paniġierku l-Kanonku Dun Joe Zammit.
6.00pm It-Tieni Għasar tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni r-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.30pm Quddiesa Kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta
7:30pm Pellegrinaġġ ta’ talb u ringrazzjament bil-vara devota tal-Madonna tal-Karmnu bis-sehem tas-Soċ. Fil. Naz. La Valette u l-Kor Notre Dame. Din is-sena t-talb jibqa’ għaddej sad-dħul lura fis-Santwarju. Il-pellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: Teatru, Punent, Arċisqof, Merkanti, Pjazza San Ġwann, Repubblika, Teatru sas-Santwarju. Quddiem il-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir ċelebrazzjoni Marjana bis-sehem tal-Parroċċi Beltin. Kulħadd huwa mħeġġeġ iġib miegħu xemgħa li se titbierek u tittieħed lura fi djarna. Mad-dħul tal-pellegrinaġġ titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali

NIMXU WARAJK KULL FEJN TEĦODNA VERĠNI MARIJA

Il-Karmelitani Beltin jiċċelebraw lil San Ġużepp

Min-nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu, l-Arikonfraternità ta’ San Ġużepp, flimkien mal-Komunità Karmelitana tal-Belt Valletta se jiftħu l-festi speċjali f’ġieħ San Ġużepp, Protettur tal-Ordni Karmelitan.

Iċ-ċelebrazzjonijiet se jibdew nhar id-9 ta’ Marzu bl-inawgurazzjoni tal-vara ta’ San Ġużepp wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha fl-aħħar sena mis-Sur Publio Magro.

Il-vara ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha, dakinhar u anke l-Ħadd filgħodu (10 ta’ Marzu) u jara mill-viċin ix-xogħol li sar fuqha.

Din iċ-ċelebrazzjoni se tkun qed tiftaħ ukoll il-festi speċjali li se jilħqu l-qofol tagħhom fil-festa speċjali li l-Arċikonfraternità se tkun qed tiċċelebra f’Marzu tas-sena d-dieħla.

Iċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu nhar il-Ħadd 10 ta’ Marzu, fejn wara l-quddiesa tas-6:30pm, l-istatwa ta’ San Ġużepp se tintrefa’ tul il-korsija tas-Santwarju biex titpoġġa għall-qima tal-pubbliku f’nofs il-Bażilika, għall-ġranet tal-festa.

Mis-Sibt 16 ta’ Marzu jibdew tlett ijiem tat-tridu li jilħqu l-qofol tagħhom nhar it-Tlieta 18 ta’ Marzu bit-tranżlazzjoni tar-relikwa mill-Oratorju ta’ Gesù Nazzarenu.

Il-festa tilħaq il-qofol tagħha nhar id-19 ta’ Marzu, bil-quddiesa solenni tas-solennità ta’ San Ġużepp fl-10:00am, u l-purċissjoni li din is-sena se tkun akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk.

Din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin fejn iż-żewġ komunitajiet se jingħaqdu f’mument qasir ta’ talb.

Inħeġġu lill-Karmelitani kollha Beltin biex jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet kollha.

L-istatwa ta’ San Ġużepp dakinhar li ttieħdet għar-restawr

Aqra hawn il-programm iddetaljat:

Is-Sibt 9 ta’ Marzu:

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità Patri Alexander Scerri O.Carm bil-ħsieb fuq San Ġużepp. Fi tmiem il-Quddiesa tiġi inawgurata u mbierka l-vara wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha. 

Waqt din iċ-ċelebrazzjoni se jiġi inawgurat ukoll l-innu l-ġdid lil San Ġużepp miktub minn Mro. Michael Camilleri, bil-kliem tas-sinjura Miriam Camilleri. Jinkixef ukoll il-logo li se jakkumpanjana tul din is-sena speċjali li matulha se nkunu qed niċċelebraw il-150 anniversarju mill-Proklamazzjoni tal-Patroċinju ta’ San Ġużepp fuq il-Knisja Universjali

Il-Ħadd 10 ta’ Marzu

Filgħodu l-istatwa ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha u jara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha.

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa u wara l-istatwa ta’ San Ġużepp tintrefa minn quddiem l-Oratorju tul il-korsija tas-Santwarju waqt il-kant tal-innu sakemm l-istatwa titpoġġa f’postha għall-ġranet tal-festa. Malli l-istatwa titpoġġa fuq il-bankun, tingħad it-talba miktuba apposta għal dawn il-festi speċjali u tinxtegħel il-fjamma li tfakkar dan l-anniversarju.

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu: L-aħħar Erbgħa ta’ San Ġużepp

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata bil-ħsieb fuq San Ġużepp wara l-quddiesa tingħad it-talba ta’ San Ġużepp, kant tal-innu u bews tar-relikwa

Mis-Sibt 16 sat-Tnejn 18 ta’ Marzu: Jiem ta’ Tridu Solenni

Is-Sibt 16 ta’ Marzu: Nitolbu għall-vokazzjonijiet Karmelitani

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tal-ewwel jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp animata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin bil-ħsieb fuq San Ġużepp minn Patri Aaron Zahra O.P, Direttur Spiritwali tal-Kulleġġ ta’ Sant Albert il-Kbir.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu: Nitolbu għall-familji Maltin u Għawdxin

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tat-tieni jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp bil-ħsieb minn Patri Aaron Zahra O.P.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

It-Tnejn 18 ta’ Marzu: L-aħħar jum tat-Tridu

Fis-6:00pm: Għasar Solenni

Fis-6:30pm: Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwa mill-Oratorju ta’ Ġesù Nazzarenu bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp u tal-Madonna tal-Karmnu. Wara tkompli quddiesa solenni tat-tielet jum tat-Tridu mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u li matulha ssir il-vestizzjoni tal-Fratelli u l-Konsorelli l-ġodda. 

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Iċ-ċelebrazzjoni tintemm bil-bews tar-relikwa.

19 ta’ Marzu: Solennità ta’ San Ġużepp

Fl-10:00am: Quddiesa solenni tal-festa, immexxija mill-W.R.P.Provinċjal Joseph Saliba O.Carm, akkumpanjat mill-Pirjol ir-Rev. Patri Alexander Scerri O.Carm u l-Komunità Karmelitana, il-Kappillan tal-Parroċċa ta’ Porto Salvo u San Duminku l-Kanonku Patri Michael Camilleri O.P, u l-Komunità Agostinjana Beltija. Jinseġ il-Paniġierku l-Kanonku Dun Brendan Mark Gatt, Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku. 

Fl-10:45am: L-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk tibda marċ minn quddiem it-Teatru Rjal tul Triq ir-Repubblika u Triq it-Teatru fejn tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni bil-daqq tal-innu ta’ San Ġużepp. 

Fil-11:30am: Purċissjoni solenni bil-vara ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, l-Arikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u l-Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin u akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk. Il-Purċissjoni titmexxa mill-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u l-komunità Karmelitana u Agostinjana tal-Belt Valletta.

Għal din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn dawn it-toroq: Teatru u Forni, fejn issir waqfa quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin biex tingħad it-talba lil San Ġużepp mill-Komunità Agostinjana, jindaqq u jitkanta l-innu. Il-Purċissjoni tkompli tul Triq l-Ifran, Melita, Repubblika u Teatru sas-Santwarju.

Mad-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-antifona Josef Filii David ta’ Mro. Michael Camilleri u tingħata l-Barka Sagramentali.

Avvizi 11.12.2016

IIlum huwa it-Tieni Ħadd tax-xahar għalhekk il-ġabra li ser issir illum ser tkun b’risq dan is-Santwarju, għalhekk nitolbukom biex bħal dejjem tkunu ġenerużi. Nirringrazjawkom!

Nhar tibda n-Novena ta’ Ġesù Bambin, kuljum fis-6.00pm jkun hawn ir-Rużarju, u fis-6.30pm quddiesa bi ħsieb u wara Talb tan-novena tal-Milied u Barka Sagramentali. Inħeġġu ħafna lil kulħadd biex niġu għan-Novena ta’ Ġesù Bambin u nħejju ruħna sew għall-Festa tal-Milied. Matul dan iż-żmien tal-Avvent bi preparazjoni ukoll għal festa tat-Twelid ta’ Ġesù Bambin, u biex nkunu ta’ għajnuna qed niġbru affarijiet tal-ikel li jmorru għal dawk fil-bzonn u r-refuġjati li l-Provinċja Karmelitana Maltija qed tospita f’wieħed mill-kunventi tagħna. Għalhekk fuq l-artal poġġejna din il-qoffa biex min jrid jġib xi affarijiet tal-ikel u preserves.

Nhar it-Tnejn 19 ta’ Diċembru ser jiġi organizzat nofstanhar rtir tal-Avvent fid-Dar ta’ Talb, il-Lunzjata, ir-Rabat. Dawk li huma interessati li jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħabba trasport.
L-Għaqda Festa Esterna qed torganizza ikla tal-Milied nhar is-Sibt 17 ta’ Diċembru, biljetti jinkisbu mingħand il-helpers.

Avviżi 13.11.2016

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-xahar, għalhekk il-ġabra li ser nagħmlu ser tmur b’risq dan is-Santwarju. Bħal dejjem nitolbukom tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom!

Għada it-Tnejn 14 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin Kollha Karmelitani, għaldaqstant għada filgħodu, ser norganizzaw bħala komunita tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-Ħniena li hemm fil-Bażilka tal-Isla. Ikollna l-quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tat-Isla. Għad fadal xi postijiet għal dawk li jixtiequ jiġu. Infakkru lit-Terzjarji biex jġibu magħhom il-Labtu l-Kbir. Tluq bil-private fit-8.30am minn fuq is-Sur ta’ M’Xett.

Nhar it-Tlieta mbagħad il-15 ta’ Novembru nagħmlu t-Tifkira ta’ ħutna kollha mejtin Karmelitani. Fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30 konċelebrazzjoni. Inħeġġu lit-Terzjarji biex jattandu.

Nhar l-Erbgħa wara l-quddiesa u l-funzjoni, ser issir taħdita fil-knisja stess minn Patri Raymond Gatt OP fuq il-Ħniena ta’ Alla. Inħeġġu lil kull min jista’ biex jattendi.

Avviżi 06.11.2016

Matul din il-ġimgħa qed ikompli jsir il-booking għall-quddies tas-sena liġejja. Dawk li jixtiequ jibbukkjaw il-quddies għal-għeżież metjin tagġhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Parijol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lil kulħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju jsir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitlo0bu għalhom. Għalhekk fuq l-artal għamilna enevlops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġju għal ruħhom.

Nhar it-Tnejn 7 ta’ Novembru ser issir l-Uffiċjatura tal-Mejtin tal-Fratellanza ta’ San Ġużepp u nhar it-Tlieta tal-Fratellanza tal-Karmnu u tal-Anġlu Kustodju. Fis-6.00 pm jkun hawn l-Għasar kantant u wara fis-6.30 pm quddiesa għall-erwieħ tal-imsieħba mejtin tal-Fratellanza. Inħeġġu lill-fratelli biex jattendu.

Se norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-bieb tal-ħniena li hemm fil-Bażilika tal-Isla nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Rendentur tal-Isla. Dawk li jixtiequ jiġu jagħtu isiminhom lill-helpers minħabba t-trasport.

Avviżi 30.10.2016

Minn din il-ġimgħa ser jibda jsir il-booking għall-quddies tas-sena li gejja. Dawk li jixtiequ Ii jibbukjaw il-quddies għal għeżież mejtin tagħhom huma mitluba li jagħmlu dan mal-Pirjol matul din il-ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-quddies. Nitolbukom tikkoperaw magħna ħalli nkunu nistgħu naqdu lill-kullħadd.

Matul ix-xahar ta’ Novembru kuljum f’dan is-Santwarju issir talb u l-quddiesa ta’ filgħaxija għall-erwieħ li intom tixtiequ li aħna nitolbu għalihom. Għalhekk fuq l-artal għamlina envelops biex wieħed jista’ jikteb l-ismijiet tal-mejtin tiegħu u jitfagħhom fil-kaxxa li hemm apposta flimkien mal-offerta b’suffraġġju għal ruħhom.

Nhar it-Tlieta, 1 ta Novembru hija l-Festa tal-Qaddisin kollha u huwa ukoll l-ewwel Tlieta ta’ xahar għalhekk it-Terzjarji Karmelitani rġiel u nisa jkollhom il-Laqgħa tagħhom fil-5.15pm. Navżawkom illi fuq xewqa ta’ Mons Arċisqof nhar it-Tlieta il-quddiesa ta’ figħaxija trid tiġi ċċelebrata flimkien miegħu fil-Kon-Katridral ta’ San Ġwann, għaldaqstant mhux ser jkun hawn quddiesa ta’ filghaxija fis-Santwarju imma mistednin flimkien mal-Arċisqof fis-6.30pm għall-quddiesa li ser jmexxi hu f’San Ġwann.

Nhar l-Erbgħa, it-2 ta Novembru niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet, ġurnata li fiha niftakru fl-għeżież kollha tagħna mejtin. Il-Quddies filgħodu jkun kull nofsiegħa jiġifieri: fis-7.00 fis-7.30, fit-8.00 u fit-8.30, fid-9.00 u fid-9.30, fl-10.00 u fl-10.30am, imbagħad fis-6.00pm jkollna l-Għasar kantat u fis-6.30pm quddiesa konċelebrata.

Ser norganizzaw bħala komunità tas-Santwarju Pellegrinaġġ fis-Sena tal-Ħniena għall-Bieb tal-ħniena Ii hemm fil-Bażilka tal-Isla nhar il-Ġimgħa 11 ta’ Novembru filgħodu. Ikollna quddiesa fuq l-artal tar-Redentur tal-Isla. Dawk Ii jixtiequ jiġu jagħtu isimhom lill-helpers minħhabba t-trasport.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.