Home » Articles posted by carlfarrugia

Author Archives: carlfarrugia

Arkivji

Programm tal-Festi Solenni 2021

Il-Ħamis, 1 ta’ Lulju: Ftuħ tal-Festa
6:30pm Quddiesa tal-ftuħ tal-festa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Fil-bidu taċ-ċelebrazzjoni, kif inhi d-drawwa, jinkixef il-Kwadru Inkurunat u ssir il-mixgħela tal-Bażilika.

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Lulju: Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotra ta’ grazzji fuqna
10.00am Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija
6.30pm Quddiesa bil-ħsieb fuq l-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu

Is-Sibt, 3 ta’ Lulju: Niftakru f’dawk li ħallewna
6.30pm Quddiesa għall-erwieħ tal-mejtin li mietu matul din is-sena.

Il-Tnejn 5 ta’ Lulju: Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Mit-Tlieta 6 ta’ Lulju sal-Erbgħa 14 ta’ Lulju: Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu
Kuljum:
6.00pm Rużarju kantat bil-Litanija Karmelitana
6.30pm Quddiesa solenni bil-ħsibijiet minn Patri Alan J. Adami O.P. Wara tingħad il-Kurunella u ssir Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Reġina u Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu
7 ta’ Lulju – Jum il-Voluntiera tal-Festa
8 ta’ Lulju – Jum l-Għaqdiet soċjali, ċivili u kulturali tal-Belt
9 ta’ Lulju – Jum il-Familja – mistiedna dawk li żżewġu dis-sena fis-Santwarju

10 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp
Issir il-vestizzjoni tal-fratelli l-ġodda u wara ssir l-Inawgurazzjoni tan-Niċċa l-ġdida ta’ San Ġużepp

11 ta’ Lulju – Jum it-Tfal
10.00am Quddiesa animata għat-tfal kollha. It-tfal kollha li se jattendu se jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

12 ta’ Lulju – Jum il-Vokazzjonijiet Karmelitani
Fiċ-ċelebrazzjoni tan-Novena se nfakkru għeluq il-125 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech O.Carm, u jum l-Ewwel Quddiesa Solenni tiegħu fil-Bażilika Santwarju.
6.00pm Rużarju Karmelitan bil-meditazzjonijiet tal-Qaddej ta’ Alla
6.30pm Quddiesa Konċelebrata minn P. Charlò Camilleri, O.Carm. Viċi-Postulatur tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazjoni.

13 ta’ Lulju – Jum is-Solidarjetà
14 ta’ Lulju – L-Aħħar Jum tan-Novena
10.00am Quddiesa għall-morda u l-anzjani. Tul iċ-ċelebrazzjoni tkun esposta x-xbieha devota tal-Madonna tal-Morda. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni se ssir purċissjoni bis-Ssmu. Sagrament fis-Santwarju u tingħata l-Barka Sagramentali.
6.30pm Quddiesa solenni tal-Aħħar Jum tan-Novena li għaliha huma mistiedna l-Baned, l-għaqdiet tan-Nar li s-soltu jieħdu sehem fil-festa esterna u anke l-artisti li jaħdmu mal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Il-Ħamis, 15 ta’ Lulju Lejlet is-Solennita – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni
10.00am Quddiesa Konventwali f’għeluq il-140 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-Xbieha Mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Jinseġ id-Diskors tal-Inkurunazzjoni, ir-Rev. Dun Ryan L. Pace, Viċi Parrokku tal-Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen ta’ Birżebbuġa. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-kant tar-Regina Coeli u t-Te Deum.
6.00pm Quddiesa
7.00pm Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwa minn fuq l-Artal ta’ San Ġużepp bis-sehem ta’ rappreżentanza mill-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u San Ġużepp. Wara jkompli l-Ewwel Għasar Solenni tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu u tingħata l-Barka Sagramentali. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni, il-Wisq. Rev. Patri Joseph Saliba O.Carm, Provinċjal tal-Karmelitani.

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Lulju: Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
Il-Quddies filgħodu jkun: fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00 u f’nofsinhar
7.30am Ċelebrazzjoni Solenni tat-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm Rettur tas-Santwarju.
8.00am Quddiesa mill-Provinċjali, ir-Retturi u l-Kappillani tal-Knejjes tal-Belt.
9.30am Il-Provinċja Karmelitana Maltija tiċċelebra Quddiesa Solenni Prelatizja f’Jum il-Festa Patronali tal-Ordni mmexxija mill-Wisq Rev. Provinċjal Patri Joseph Saliba O.Carm. Jinseġ il-panigierku r-Rev. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.
6.30pm It-Tieni Għasar Solenni mmexxi mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Pirjol u Rettur tas-Santwarju
7.00pm Quddiesa Kantata mmexxija mill-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna
8.00pm Tibda Velja Marjana Solenni mill-Provinċja Karmelitana b’kant u t-Talba tar-Rużarju.
9.00pm Kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Il-festa tintemm bir-Repożizzjoni Solenni tar-Relikwa minn fuq l-Artal Papali għall-Artal San Ġużepp.

Programm tan-nar – 16 ta’ Lulju
8.00am Salut, Murtali u Murtaletti
12.00pm Salut, Murtali u Murtaletti
8.00pm Salut bid-dahna kkulurita u wara sett murtali bil-logħob

Ippubblikat il-Ktieb tal-Festa

Il-Ktieb tal-Festa 2020 ġie ppubblikat u wieħed jista’ jarah hawnhekk: https://issuu.com/madonnatalkarmnuvalletta/docs/programm_mtk_2020_issuu

PROGRAMM (Ristrett) tal-Festi Solenni li l-Provinċja Karmelitana Maltija se tiċċelebra f’ġieħ Il-Madonna Tal-Karmnu fis-Santwarju Bażilika Tagħha fil-Belt Valletta

L-Erbgħa, 15 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni

10.00am Quddiesa Konventwali f’għeluq il-139 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-Xbieha Mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu, immexxija mill-Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju u l-komunità Karmelitana. Jipprietka Patri Victor Paul Farrugia O. Carm.
6.00pm Rużarju u Kurunella.
6.30pm Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Għasar tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm, Provincjal tal-Karmelitani.

Il-Ħamis, 16 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

8.00am Ċelebrazzjoni Solenni tat-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum, immexxija mir-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju.
10.00am Quddiesa Solenni Prelatizja mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani. Jinseġ il-paniġierku l-Kanonku Dun Joe Zammit.
6.00pm It-Tieni Għasar tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni r-Rev. Pirjol Patri Alex M. Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.30pm Quddiesa Kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta
7:30pm Pellegrinaġġ ta’ talb u ringrazzjament bil-vara devota tal-Madonna tal-Karmnu bis-sehem tas-Soċ. Fil. Naz. La Valette u l-Kor Notre Dame. Din is-sena t-talb jibqa’ għaddej sad-dħul lura fis-Santwarju. Il-pellegrinaġġ jgħaddi minn dawn it-toroq: Teatru, Punent, Arċisqof, Merkanti, Pjazza San Ġwann, Repubblika, Teatru sas-Santwarju. Quddiem il-Kon Katidral ta’ San Ġwann issir ċelebrazzjoni Marjana bis-sehem tal-Parroċċi Beltin. Kulħadd huwa mħeġġeġ iġib miegħu xemgħa li se titbierek u tittieħed lura fi djarna. Mad-dħul tal-pellegrinaġġ titkanta l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali

NIMXU WARAJK KULL FEJN TEĦODNA VERĠNI MARIJA

Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019

Il-laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019.

Matul il-laqgħa ġiet diskussa l-festa li għaddiet u ħarsitna daret mill-ewwel fuq il-festa li jmiss li matula se nkunu qed niċċelebraw żewġ anniversarji kbar, jiġifieri l-125 anniversarju minn meta s-Santwarju tagħna ngħata d-dinjita ta’ Bażilika Minuri u l-450 sena preżenza tal-Karmelitani fil-Belt Valletta.

Grazzi lil dawk li għaddew u proset tas-suġġerimenti tagħkom. Inkomplu naħdmu id f’id b’risq il-festa tant għażiża għalina!

Viva l-Madonna tal-Karmnu

Kumitat Ġdid għall-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

Waqt il-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu nħatar dan il-kumitat għal terminu ta’ sentejn.

Mix-xellug ghall-lemin: Yendrick Cioffi, Noel Muscat, Christian Saffrett, John Farrugia, Fr. Alex Scerri O.Carm, Julian Vassallo, Omar Coleiro, Carmel Pace, James Wells.

Il-Madonna tal-Karmnu u San Duminku jiltaqgħu għat-tieni darba!

Il-Madonna tal-Karmnu u San Duminku jiltaqgħu għat-tieni darba!

Huwa ta’ pjaċir għalina li nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru, se nilqgħu fis-Santwarju Bażilika tagħna, l-istatwa artistika ta’ San Duminku.

Dakinhar, il-Parroċċa Dumnikana se tkun qed tiċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju u waqt il-pellerginaġġ bil-vari tal-Madonna tar-Rużarju u ta’ San Duminku, se ssir waqfa fis-Santwarju Bażilika tagħna fejn se jsir hemm mument ta’ talb.

Iċ-ċelebrazzjoni se tibda fis-6:15pm fil-Bażilika tal-Porto Salvo u San Duminku, b’quddiesa mmexxija mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm u wara nimxu flimkien f’pellegrinaġġ waqt li nitolbu t-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Inħeġġu lil kulħadd biex jingħaqad magħna mhux biss biex niċċelebraw dan il-mument ta’ għaqda bejn iż-żewġ komunitajiet tagħna, iżda fuq kollox biex nitolbu t-talba li tant hija għażiża għas-Sultana tagħna.

Provinċjal ġdid għall-Provinċja Karmelitana Maltija

Mil-lum it-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018, beda l-Kapitlu Provinċjali tal-Provinċja Karmelitana Maltija. Il-Kapitlu Provinċjali jsir kull tlett snin. Għalhekk nitolbukom biex titolbu għalina l-Karmelitani u ghal-Provinċjal il-ġdid Patri Joe Saliba O.Carm

Programm tal-Festi Esterni

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018
6.30pm Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal u wara tingħata bidu għall-manifestazzjoni bl-istatwa żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Jakkumpanjaw din il-Manifestazzjoni t-‘Tikka Banda’ li tibda minn quddiem is-Santwarju u tgħaddi minn Triq il-Punent, l-Arċisqof, Pjazza San Ġorġ, it-Teatru l-Antik fejn imbagħad isir id-dħul tal-istatwa lura fis-Santwarju f’atmosfera ferrieħa ta’ tfal.

Il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018
8.30pm Marċ mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq li jibda minn Pjazza l-Assedju l-Kbir, ikompli f’dawn it-toroq, Repubblika, Teatru l-Antik, l-Ifran, l-Arċisqof, izZekka
sa ħdejn is-Santwarju fejn l-istess Banda tilqa’ l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu u l-marċ ikompli minn Triq il-Punent, San Ġwann, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u l-Punent fejn fil-11.30 p.m. nassistu għat-tlugħ tal-Madonna fuq pedestall artistiku fi Pjazza Indipendenza. Fit-tlugħ tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu, jinħarqu kaxxi sinkronizzati.

Is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018
L-Aħħar Jum ta’ Novena Filgħodu
10.30am L-Għaqda Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tagħmel il-marċ tradizzjonali ta’ filgħodu li jibda minn Triq ir-Repubblika, it-Teatru l-Antik, iz-Zekka, l-Arċisqof, il-Punent, Santa Luċija, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u jintemm fis-2.00 p.m fost il-briju tal-partitarji quddiem is-Santwarju.

Is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018
L-Aħħar Jum ta’ Novena Filgħaxija
8.30pm Marċ mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba li jibda minn Pjazza l-Assedju l-Kbir u jkompli f’dawn it-toroq Repubblika, it-Teatru l-Antik, l-Ifran, l-Arċisqof, il-Punent, it-Teatru l-Antik, l-Ifran, Santa Luċija, San Patrizju, San Ġwann, il-Punent, Santa Luċija, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u jintemm fil-11.30 p.m quddiem is-Santwarju fejn nassistu għall-inawgurazzjoni tal-Palk wara li ġie restawrat u rinnovat u wara l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu tagħti spettaklu tal-karti sikronizzat mal-mużika.

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018
Lejliet il-Festa
12.00pm Il-Komunità Karmelitana flimkien mal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu fl-okkażjoni tas-600 sena mit-twaqqif tal-Ordni Karmelitan f’Malta u fit-Tifkira talinkurunazzjoni
tilqa’ lill-Ġeneral tal-Ordni li se jkun fostna fil-jiem tal-festa, b’riċeviment li se jsir għallokkażjoni fi Triq it-Teatru quddiem is-Santwarju.

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018
Lejliet il-Festa filgħaxija
9.00pm L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ta’ Ħaż-Żabbar se tesegwixxi Programm strumentali fuq il-Palk fi Triq iz-Zekka maġenb is-Santwarju. Kif jintemm għall-ħabta tal-10.45 p.m. nagħtu bidu għan-nar tal-art fi Triq Marsamxett.

It-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018
5.30pm Marċ mill-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq li jibda minn Triq ir-Repubblika, it-Teatru, fejn tassisti għall-ħruġ tal-purċissjoni bl-Innu Fior Del Carmel ta’ Mro
Cardenio Botti. Il-marċ jintemm fejn is-Santwarju wara li toħroġ il-Purċissjoni.
6.30pm Marċ mis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette li jibda minn Triq ir-Repubblika ħdejn il-Wembley Stores, it-Teatru sa ħdejn is-Santwarju. Wara l-banda tkompli b’marċ fi Triq l-Ifran ħdejn l-Iskola ta’ St Albert.
7.15pm Marċ mill-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura li jibda minn Triq Merkanti (quddiem is-Suq) u tkompli bis-servizz tagħha fi Pjazza San Ġwann quddiem il-Kon-Katidral fejn din l-Banda takkumpanja l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fil-purċissjoni fi Triq irRepubblika,
it-Teatru sad-dħul lura fis-Santwarju. Hekk kif l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tasal fi Pjazza San Ġorġ jibda spettaklu tan-nar u kaxxa infernali.

7.30pm L-Għaqda Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tesegwixxi Programm strumentali fuq il-Palk fi Triq iz-Zekka maġenb is-Santwarju.

Programm tal-Festi Solenni

Il-Ħadd, l-1 ta’ Lulju
Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa
11.00am Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara ssir il-ħruġ min-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.

It-Tnejn, 2 ta’ Lulju
Jum il-Familji Karmelitani
6.30pm Quddiesa organizzata mill-Fratellanza ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Familji Karmelitani. Mistiedna l-koppji li żżewġu fis-Santwarju fl-aħħar snin u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju importanti miż-żwieġ tagħhom.

Il-Tlieta, 3 ta’ Lulju
Jum iż-Żgħażagħ u l-Vokazzjonijiet Karmelitani
Ġurnata ta’ Talb għal aktar Vokazzjonijiet fl-Ordni Karmelitan matul il-ġurnata kollha.
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa għaż-żgħażagħ tal-Carmel Youths li fiha jsir talb għall-Vokazzjonijiet Karmelitani u tkun animata minnhom.

L-Erbgħa, 4 ta’ Lulju
Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Il-Ħamis, 5 ta’ Lulju
Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotra ta’ grazzji fuqna
10.00am Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija.
6.30pm Quddiesa bil-ħsieb fuq il-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu.

Is-Sibt, 7 ta’ Lulju
Jum l-Anzjani u l-Morda
10.00am Quddiesa bis-sehem tal-anzjani u l-morda mid-diversi Djar u Residenzi, li fiha jiġi amministrat isSagrament tad-Dilka tal-Morda.

Il-Ħadd, 8 ta’ Lulju
9.00am Quddiesa mxandra fuq TVM2.

Mill-Ġimgħa 6 ta’ Lulju sas-Sibt 14 ta’ Lulju
Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu

Fl-okkażjoni ta’ dan iċ-Ċentinarju mistednin għan-Novena r-Reliġjużi kollha ta’ Malta
Kuljum:
6.00pm Rużarju bil-Litanija Karmelitana.
6.30pm Quddiesa bl-omelija u wara Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Ġiżwiti (S.J.) bis-sehem tas-Sorijiet tas-Sacred Heart, tas-Sorijiet ta’ St. Joseph of the Apparition u s-Sorijiet Dorotej.

Is-Sibt, 7 ta’ Lulju
Is-Soċjetà Salesjana ta’ Don Bosco (SDB) bis-sehem tas-Sorijiet Salesjani Ulied Marija Għajnuna tal-Insara, is-Sorijiet tal-Little Sisters of the Poor u s-Sorijiet Missjunarji tal-Karità ta’ Mother Theresa.

Il-Ħadd, 8 ta’ Lulju
Is-Soċjetà Missjunarji ta’ San Pawl (MSSP) bis-sehem tas-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesù Nazzarenu u tas-Sorijiet Ulied tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tnejn, 9 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Minuri (OFM) bis-sehem tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù u s-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija (tal-Eġittu).

It-Tlieta, 10 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali (OFM Conv.) bis-sehem tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija u s-Sorijiet tal-Bon Pastur u tas-Sorijiet Orsolini ta’ Sant’Anġela Merici.

L-Erbgħa, 11 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Kapucċini (OFM Cap.) bis-sehem tal-Brothers ta’ De La Salle u tas-Sorijiet tal-Karità ta’ S. Giovanna Antida Thouret.

Il-Ħamis, 12 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Agostinjani (OSA) bis-sehem tas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u
Marija.

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Dumnikani (OP) bis-sehem tas-Sorijiet Dumnikani.

Is-Sibt, 14 ta’ Lulju
L-Aħħar Ġurnata tan-Novena
6.30pm Quddiesa Solenni tal-Aħħar tan-Novena mis-Saċerdot Novell ir-Rev. Patri Kurt
Mizzi O.Carm.

Il-Ħadd, 15 ta’ Lulju
Lejlet il-Festa – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni
10.00am Quddiesa Solenni f’għeluq il-137 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant – L-Eċċ. Tiegħu Mons. Alessandro D’Errico Nunzju Appostoliku għal Malta.
5.30pm Rużarju u Kurunella
6.00pm Quddiesa mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Paul Cremona OP Arċisqof Emeritu ta’ Malta.
7.00pm Tranżlazzjoni Solenni, Għasar Solenni u Barka Sagramentali. Ċelebrant – ir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani.

It-Tnejn, 16 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja talKarmelu
Il-Quddies filgħodu jkun fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00,
11.30 (fl-oratorju) u f’nofsinhar
7.30am Ċelebrazzjoni Solenni ta’ Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Wisq Rev. Patri Alexander Vella O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani.
8.00am Quddiesa mill-Eċċ. Tiegħu Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex flimkien mar-Retturi u Kappillani tal-Knejjes tal-Belt.
10.00am Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr f’għeluq is-600 Sena ta’ preżenza Karmelitana f’Malta, immexxija mir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani, bis-sehem tar-Reliġjużi Karmelitani, Karmelitani Tereżjani, Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Terzjarji, Fratellanzi u membri oħra tal-Familja Karmelitana.
5.15pm Għasar Solenni mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.00pm Quddiesa kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta.
7.00pm Purċissjoni Solenni bl-Istatwa devota u mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu mmexxija mir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani. Waqt il-pellegrinaġġ tingħad it-talba tar-Rużarju u jsir kant mill-Kor Clare College, Cambridge l-Ingilterra.
8.00pm Il-purċissjoni tasal fuq iz-zuntier tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, fejn issir il-konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu.
10.15pm Dħul tal-Purċissjoni fis-Santwarju Bażilika, kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

L-Erbgħa 25 ta’ Lulju
Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr
6.00pm Rużarju.
6.30pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew u wara jsir id-dħul tal-Vara tal-Madonna tal-Karmnu fin-niċċa.

Korijiet li se jieħdu sehem matul dawn il-jiem:
• Il-kant matul in-novena jkun immexxi minn Mro Sebastian Camilleri minbarra fid-9 ta’ Lulju minn Clare College, Cambridge l-Ingilterra • Fil-ħruġ tal-istatwa u fil-quddiesa tal-Inkurunazzjoni mill-orkestra u l-Kor Tota Pulchra ta’ Bormla mis-Sur Walter Tonna u Mro. Michael Camilleri • Fil-quddiesa tal-Morda mill-Kor Parrokkjali tal-Balluta mis-Sinjura Marie Therese Vassallo • Filwaqt li Lejliet u Nhar il-Festa mill-Kor Collegium Musicum taħt id-direzzjoni tal-Mro. Profs Dion Buhagiar Maestro di Cappella tal-Bażilka li fiha tindaqq il-mużika tal-Familja Nani.

Rappreżentati tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp fil-Festa ta’ San Ġorġ f’Ħal Qormi

Ilbieraħ, rappreżentanza mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp ħadet sehem fil-purċissjoni solenni bl-istatwa ta’ San Ġorġ Martri f’Ħal Qormi. Nirringraz

zjaw lill-fratellanza ta’ San Ġużepp imwaqqfa fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħal Qormi tal-istedina tagħhom. J’alla r-rabta speċjali li nibtet bejn dawn iż-żewġ fratellanzi tinżamm ħajja biex flimkien inkomplu nkabbru d-devozzjoni lejn San Ġużepp.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.