Home » Aħbarijiet

Category Archives: Aħbarijiet

Arkivji

It-Tnejn l-1 ta’ Lulju: Nilqgħu lil Madonna fil-ħruġ tagħha min-niċċa

Kif isir kull sena, nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Lulju, se nagħtu bidu għall-festi solenni f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu, bil-ħruġ tax-xbieha tagħha min-niċċa.

Il-quddiesa tibda fis-7:00pm u se tkun animata mill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu u s-sezzjonijiet kollha fi ħdanha.

Wara jsir il-ħruġ solenni tal-vara min-niċċa fost kant ta’ innijiet Marjani u Karmelitani.

Inħeġġu lil dak kollha li għandhom għal qalbhom il-Madonna tal-Karmnu, kemm Maltin u anke barranin biex nhar it-Tnejn nattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa.

Viva l-Madonna tal-Karmnu.

Il-programm tal-festi solenni f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu

Il-programm dettaljat tal-festi interni u esterni li se jiġu ċċelebrati f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu, Omm u Patruna tal-Karmelitani, mill-1 sas-16 ta’ Lulju fil-Belt Valletta.

Il-programm tal-festi interni:

It-Tnejn, l-1 ta’ Lulju
7.00pm – Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju, jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara jsir il-ħruġ minn-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.

It-Tlieta 2 ta’ Lulju: Jum tal-Familji Karmelitani
6.30pm – Quddiesa organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Familji Karmelitani. Mistiedna dawk il-koppji li żżewġu fis-Santwarju fl-aħħar snin u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju importanti miż-żwieġ tagħhom.

L-Erbgħa 3 ta Lulju: Jum il-Vokazzjonijiet Karmelitani
Ġurnata ta’ Talb għal aktar Vokazzjonijiet fl-Ordni Karmelitan matul il-ġurnata kollha.
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa minn Patri Victor Paul Farrugia O.Carm., f’għeluq l-10 snin mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.

Il-Ħamis 4 ta Lulju: Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju: Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotrata’ grazzji fuqna
10.00am – Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm – Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija
6.30pm – Quddiesa bil-ħsieb fuq l-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu

Is-Sibt 6 ta’ Lulju: Festa tat-Tfal
10:00am: Quddiesa għat-tfal mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, li matulha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal lill-Madonna tal-Karmnu. Wara tkompli manifestazzjoni bl-istatwa tat-tfal tal-Madonna tal-Karmnu kif spjegat fil-programm tal-festi esterni.

Mis-Sibt 6 ta’ Lulju sal-Ħadd 14 ta’ Lulju: Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu
6.00pm – Rużarju bil-Litanija Karmelitana
6.30pm – Quddiesa bl-omelija u wara Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Reġina u l-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Predikaturi tan-Novena:
Mis-6 sa 8 ta’ Lulju: Rev. Patri Kurt Mizzi O. Carm
Mid-9 sa 11 ta’ Lulju: Rev. Patri Mark V. Attard O. Carm
Mit-12 sal-14 ta’ Lulju: Rev. Patri Alexander Vella O. Carm

Is-Sibt, 13 ta’ Lulju: Jum l-Anzjani u l-Morda
10.00am – Quddiesa bis-sehem tal-anzjani u l-morda mid-diversi Djar u Residenzi, li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Ċelebrant, is-Saċerdot Novell Dun AayrtonRay Muscat.

Il-Tnejn, 15 ta’ Lulju Lejlet il-Festa – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni

Filgħodu:
10.00am – Quddiesa Solenni f’għeluq il-138 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant ir-Rev. Kanonku, Patri Michael Camilleri O.P, Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Porto Salvo u San Duminku, f’għeluq il-25 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu. Jagħmel id-diskors tal-
Inkurunazzjoni, ir-Rev. Kanonku Dun Anton Galea Scannura, Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen ta’ Birżebbuġa.

Filgħaxija
5.30pm – Rużarju u Kurunella
6.00pm – Quddiesa mmexxija mis-Saċerdot Novell Dun Peter Ellul.
7.00pm – Tranżlazzjoni Solenni mill-Knisja tal-Pilar fejn iċ-ċelebrazzjoni tkompli bl-Għasar Solenni u l-Barka Sagramentali. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani.

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju: Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
Il-Quddies filgħodu jkun fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00, 11.30 (fl-oratorju) u f’nofsinhar
7.30am – Ċelebrazzjoni Solenni ta’ Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm, Rettur tas-Santwarju.
8.00am – Quddiesa mir-Retturi u l-Kappillani tal-Knejjes tal-Belt. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Leslie Gatt O.S.A, Provinċjal tal-Agostinjani.
9.30am – Quddiesa Solenni Prelatizja mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani bil-Paniġierku minsuġ minn Mons. Joseph Farrugia, Arċipriet Emeritu tal-Bażilka ta’ San Ġorġ, Għawdex.
5.15pm – Għasar Solenni mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.00pm – Quddiesa kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta.
7.00pm – Purċissjoni Solenni bl-Istatwa devota u mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provincjal tal-Karmelitani. Waqt il-pellegrinaġġ tingħad it-talba tar-Rużarju.
8.00pm – Il-purċissjoni tasal fuq iz-zuntier tal-Kon Katidral ta’ San Ġwann, fejn issir il-konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu.

10.15pm – Dħul tal-Purċissjoni fis-Santwarju Bażilika, kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

L-Erbgħa 31 ta’ Lulju : Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew u wara jsir id-dħul tal-Vara tal-Madonna tal-Karmnu fin-niċċa

Il-programm tal-festi esterni:

Is-Sibt 6 ta’ Lulju 2019: Festa tat-Tfal
10:00am: Quddiesa għat-tfal fis-Santwarju u wara marċ mit-Tikka Banda li takkumpanja l-istatwa ż-żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Il-marċ jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq it-Teatru l-Antik, Zekka, l-Arċisqof u Merkanti. Id-demostrazzjoni tidħol is-Suq tal-Belt u tkompli għal Triq il-Merkanti, Triq San Ġwann, Triq ir-Repubblika, Triq it-Teatru l-Antik sas-Santwarju fejn isir festin għat-tfal quddiem il-Bażilika.

Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019: Marċ taż-Żgħażagħ bl-istatwa ta’ Sant Elija
8.00pm: Marċ brijuż bis-sehem tas-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin mill-Għaqda Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq li jibda minn Pjazza Mattia Preti għal Triq il-Punent, Triq Santa Luċija, Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq San Ġwann, fejn tittella’ l-istatwa ta’ Sant’Elija fuq il-pedestall tagħha.

Il-Ħadd 14 ta’ Lulju: Marċ tal-Vara
8.30pm
: Marċ mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, li jibda minn quddiem il-Qorti fi Triq ir-Repubblika għal Triq it-Teatru Antik, Triq l-Ifran, Triq San Kristofru fejn tingħata tislima lill-Madonna fin-Niċċa tal-Biċċerija l-Antika. Il-marċ ikompli għal Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik fejn il-banda tilqa’ l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tal-marċ fil-ħruġ tagħha mill-Bażilika. Il-marċ ikompli għal Triq il-Punent, Triq San Ġwann, Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik, Triq il-Punent u Pjazza Indipendenza fejn l-istatwa tittella’ fuq il-pedistall tagħha.

It-Tnejn 15 ta’ Lulju: Marċ tal-Inkurunazzjoni

Filgħodu:
11.00am: Marċ tradizzjonali tal-lnkurunazzjoni mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta li jgħaddi minn Pjazza San Ġorġ għal Triq it-Teatru l-Antik, ikompli għal Triq Zekka, Triq l-Arċisqof, Triq Merkanti, Triq San Ġwann, Triq ir-Repubblika, Triq- it-Teatru l-Antik sa quddiemis-Santwarju. Fi tmiem il-marċ briju mill-partitarji Karmelitani flimkien ma’ DJ Ryan Spiteri.

Filgħaxija:
8.00pm: Marċ mis-Soċ. Fil. Naz. La Valette li jibda minn quddiem it-Teatru Rjali u jibqa’ sejjer għal Triq Ir-Repubblika, Triq San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq it-Teatru l-Antik fejn xħin il-Banda Nazzjonali La Vallette tasal ħdejn is-Santwarju se ssir il-preżentazzjoni tal-Istandard il-ġdid tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu Valletta u jindaqqu l-innijiet miż-żewġ baned mistiedna. Wara l-Banda La Valette se tkompli bil-Marċ minn Triq It-Teatru l-Antik, Triq Il-Punent sa Pjazza Indipendenza, biex wara jinħaraq in-nar tal-art quddiem il-Pilar (Fuq is-Sur).
8.30pm: Programm Vokali u Strumentali mill-Banda San Mikiel ta’ Ħaż-Żabbar fuq il-Palk tal-Banda artistiku ħdejn il-Knisja taħt id-Direzzjoni tas-Surmast David Agius.

It-Tlieta 16 ta’ Lulju: Jum is-Solennità tal-Madonna tal-Karmnu


5.30pm: Marċ mill-Banda Queen Victoria Taż-Zurrieq li jgħaddi minn Triq ir-Repubblika (ħdejn il-Wembley) u Triq It-Teatru l-Antik fejn il-Banda tilqa’ l-Vara tal-Madonna tal-Karmnu bid-daqq tal-innijiet mal-ħruġ tagħha mis-Santwarju Bażilika. Mal-ħruġ tal-varajinħaraq salut u kaxxa infernali.
7.30pm: Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tibda ProgrammMużikali fuq il-Palk tal-Banda fejn is-Santwarju.
7.00pm: Is-Soċ. Fil. Nazz. La Valette tibda marċ minn ħdejn il-Wembley fi Triq Ir-Repubblika sa Pjazza San Ġorġ fejn wara tibda Programm Mużikali fi Pjazza San Ġorġ. Mal-wasla tal-vara tal-Madonna tal-Karmnu tindaqq l-Ave Maria u l-innijiet Karmelitani. Is- Soċ. Fil. Nazz. La Valette tkompli bil-Programm Mużikali.
7.30pm: L-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn Triq Merkanti ħdejn Is-Suq tal-Belt sa quddiem il-Kon Katidral ta’ San Ġwann fejn tilqa’ l-Vara tal-Madonna tal-Karmnu waqt iċ-ċelebrazzjoni Marjana fuq iz-zuntier tal-istess KonKatidral. Il-banda tibqa’ takkumpanja l-vara b’daqq ta’ innijiet Marjani għal Triq ir-Repubblika u Triq it-Teatru l-Antik sas-Santwarju.

Ritratti | Il-ftuħ uffiċjali ta’ Gourmet Kafe u s-sala l-ġdida tal-Kumitat

Il-Pirjol, is-Sindku u ċ-Ċerpersin tal-Għaqda waqt l-inawgurazzjoni

Kienet okkażjoni tassew sabiħa nhar il-Ġimgħa li għadda meta l-familja Karmelitana Beltija ngħaqdet għall-inawgurazzjoni taċ-ċentru soċjali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Gourmet Kafe, li jinsab ftit ‘l isfel mis-Santwarju Bażilika tagħna se jibda jkun miftuħ kuljum, inkluż is-Sibt u l-Ħadd u apparti l-kafé kif jafu joffru biss it-Taljani, se jkun qed iservi wkoll diversi snacks.

Apparti minn hekk, fis-sular ta’ fuq, iċ-ċentru jinkludi wkoll sala ġdida fejn se jibda jiltaqa’ l-Kumitat tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Waqt l-inawgurazzjoni, iċ-Ċerpersin tal-Għaqda, is-Sur Julian Vassallo ppreżenta lill-Kummissjoni Banda marċ ġdid, bl-isem: “Is-Sala l-Ġdida tal-Kumitat,” biex jindaqq fil-ġranet tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

L-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu tirringrazja lil dawk kollha li kienu involuti biex dan iċ-ċentru ħa l-ħajja mill-ġdid u d-dehra sabiħa li għandu llum.

Nirringrazjaw ukoll lis-Sindku, lill-Kunsilliera, lill-kandidati u lil dawk kollha li attendew għal din il-ġurnata storika fl-istorja ta’ din l-Għaqda.

Is-Sindku Christian Micallef waqt il-kxif tal-lapida
It-tberik tal-Kamra tal-Kumitat

Il-preżentazzjoni tal-marċ il-ġdid lill-Kummissjoni Banda
Is-sala tal-Kumitat
Is-sala tal-Kumitat

Il-kurċifiss magħruf tat-Tliet Sigħat lura għad-dehra oriġinali tiegħu

Il-kurċifiss magħruf bħala tat-Tliet Sigħat, ingħata lura d-dehra oriġinali li kien tah l-artist ċelebri Malti Wistin Camilleri.

Fl-aħħar xhur, dan il-kurċifiss devot kien irrestawrat mill-artist Antonio Mifsud fejn inbiddlu wkoll il-ġogi tal-idejn.

Għal min mhux familjari ma’ dan il-kurċifiss, il-ġogi jintużaw waqt ċelebrazzjoni li ssir nhar l-Erbgħa tat-Tniebri, meta l-korp ta’ Ġesù Msallab jitniżżel minn fuq salib skont rit antik Karmelitan.

Oriġinarjament, din iċ-ċelebrazzjoni, kienet issir waqt il-Funzjoni dakinhar tal-Ġimgħa l-Kbira u minn hemm ħa ismu: “Il-kurċifiss tat-Tliet Sigħat.”

Apparti minn hekk, bħal dejjem, l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu ma baqgħetx idha fuq żaqqha u l-voluntiera tagħna ħadu ħsieb li jagħtu wkoll dehra ġdida lis-salib.

Dettall mill-Kurċifiss irrestawrat

Il-kurċifiss irrestawrat se jkun espost fis-Santwarju min-nhar il-Erbgħa 6 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, fejn se jiġi mbierek waqt il-Quddiesa Konventwali tas-6:30pm.

Apparti minn hekk, nhar il-Erbgħa tat-Tniebri (17 ta’ April), dan il-kurċifiss se jinħareġ f’Via Sagra madwar it-toroq tas-Santwarju, liema Via Sagra se tkun animata mill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu, is-sezzjonijiet kollha fi ħdanha u anke l-Arċikonfraternitajiet tas-Santwarju.

Fi tmiem il-Via Sagra, se ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-inżul ta’ Ġesù minn fuq is-salib. Id-dettalji ta’ din iċ-ċelebrazzjoni se jingħataw aktar tard.

Mument waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-inżul ta’ Ġesù minn fuq is-Salib

Il-Karmelitani Beltin jiċċelebraw lil San Ġużepp

Min-nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu, l-Arikonfraternità ta’ San Ġużepp, flimkien mal-Komunità Karmelitana tal-Belt Valletta se jiftħu l-festi speċjali f’ġieħ San Ġużepp, Protettur tal-Ordni Karmelitan.

Iċ-ċelebrazzjonijiet se jibdew nhar id-9 ta’ Marzu bl-inawgurazzjoni tal-vara ta’ San Ġużepp wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha fl-aħħar sena mis-Sur Publio Magro.

Il-vara ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha, dakinhar u anke l-Ħadd filgħodu (10 ta’ Marzu) u jara mill-viċin ix-xogħol li sar fuqha.

Din iċ-ċelebrazzjoni se tkun qed tiftaħ ukoll il-festi speċjali li se jilħqu l-qofol tagħhom fil-festa speċjali li l-Arċikonfraternità se tkun qed tiċċelebra f’Marzu tas-sena d-dieħla.

Iċ-ċelebrazzjonijiet ikomplu nhar il-Ħadd 10 ta’ Marzu, fejn wara l-quddiesa tas-6:30pm, l-istatwa ta’ San Ġużepp se tintrefa’ tul il-korsija tas-Santwarju biex titpoġġa għall-qima tal-pubbliku f’nofs il-Bażilika, għall-ġranet tal-festa.

Mis-Sibt 16 ta’ Marzu jibdew tlett ijiem tat-tridu li jilħqu l-qofol tagħhom nhar it-Tlieta 18 ta’ Marzu bit-tranżlazzjoni tar-relikwa mill-Oratorju ta’ Gesù Nazzarenu.

Il-festa tilħaq il-qofol tagħha nhar id-19 ta’ Marzu, bil-quddiesa solenni tas-solennità ta’ San Ġużepp fl-10:00am, u l-purċissjoni li din is-sena se tkun akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk.

Din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin fejn iż-żewġ komunitajiet se jingħaqdu f’mument qasir ta’ talb.

Inħeġġu lill-Karmelitani kollha Beltin biex jattendu għaċ-ċelebrazzjonijiet kollha.

L-istatwa ta’ San Ġużepp dakinhar li ttieħdet għar-restawr

Aqra hawn il-programm iddetaljat:

Is-Sibt 9 ta’ Marzu:

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali tal-Arċikonfraternità Patri Alexander Scerri O.Carm bil-ħsieb fuq San Ġużepp. Fi tmiem il-Quddiesa tiġi inawgurata u mbierka l-vara wara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha. 

Waqt din iċ-ċelebrazzjoni se jiġi inawgurat ukoll l-innu l-ġdid lil San Ġużepp miktub minn Mro. Michael Camilleri, bil-kliem tas-sinjura Miriam Camilleri. Jinkixef ukoll il-logo li se jakkumpanjana tul din is-sena speċjali li matulha se nkunu qed niċċelebraw il-150 anniversarju mill-Proklamazzjoni tal-Patroċinju ta’ San Ġużepp fuq il-Knisja Universjali

Il-Ħadd 10 ta’ Marzu

Filgħodu l-istatwa ta’ San Ġużepp se tkun esposta quddiem l-Oratorju tal-Arċikonfraternità biex il-pubbliku jkun jista’ jżurha u jara x-xogħol ta’ restawr li sar fuqha.

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa u wara l-istatwa ta’ San Ġużepp tintrefa minn quddiem l-Oratorju tul il-korsija tas-Santwarju waqt il-kant tal-innu sakemm l-istatwa titpoġġa f’postha għall-ġranet tal-festa. Malli l-istatwa titpoġġa fuq il-bankun, tingħad it-talba miktuba apposta għal dawn il-festi speċjali u tinxtegħel il-fjamma li tfakkar dan l-anniversarju.

L-Erbgħa 13 ta’ Marzu: L-aħħar Erbgħa ta’ San Ġużepp

Fis-6:00pm: Rużarju u Kurunella ta’ San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa kkonċelebrata bil-ħsieb fuq San Ġużepp wara l-quddiesa tingħad it-talba ta’ San Ġużepp, kant tal-innu u bews tar-relikwa

Mis-Sibt 16 sat-Tnejn 18 ta’ Marzu: Jiem ta’ Tridu Solenni

Is-Sibt 16 ta’ Marzu: Nitolbu għall-vokazzjonijiet Karmelitani

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tal-ewwel jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp animata mis-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin bil-ħsieb fuq San Ġużepp minn Patri Aaron Zahra O.P, Direttur Spiritwali tal-Kulleġġ ta’ Sant Albert il-Kbir.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

Il-Ħadd 17 ta’ Marzu: Nitolbu għall-familji Maltin u Għawdxin

Fis-6:00pm: Rużarju u tingħad it-talba speċjali lil San Ġużepp

Fis-6:30pm: Quddiesa tat-tieni jum tat-Tridu ta’ San Ġużepp bil-ħsieb minn Patri Aaron Zahra O.P.

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali u l-bews tar-relikwa.

It-Tnejn 18 ta’ Marzu: L-aħħar jum tat-Tridu

Fis-6:00pm: Għasar Solenni

Fis-6:30pm: Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwa mill-Oratorju ta’ Ġesù Nazzarenu bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp u tal-Madonna tal-Karmnu. Wara tkompli quddiesa solenni tat-tielet jum tat-Tridu mmexxija mir-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u li matulha ssir il-vestizzjoni tal-Fratelli u l-Konsorelli l-ġodda. 

Wara l-Quddiesa tingħad il-Kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u ssir ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Iċ-ċelebrazzjoni tintemm bil-bews tar-relikwa.

19 ta’ Marzu: Solennità ta’ San Ġużepp

Fl-10:00am: Quddiesa solenni tal-festa, immexxija mill-W.R.P.Provinċjal Joseph Saliba O.Carm, akkumpanjat mill-Pirjol ir-Rev. Patri Alexander Scerri O.Carm u l-Komunità Karmelitana, il-Kappillan tal-Parroċċa ta’ Porto Salvo u San Duminku l-Kanonku Patri Michael Camilleri O.P, u l-Komunità Agostinjana Beltija. Jinseġ il-Paniġierku l-Kanonku Dun Brendan Mark Gatt, Vigarju Ġudizzjali tat-Tribunal Ekkleżjastiku. 

Fl-10:45am: L-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk tibda marċ minn quddiem it-Teatru Rjal tul Triq ir-Repubblika u Triq it-Teatru fejn tilqa’ l-ħruġ tal-Purċissjoni bil-daqq tal-innu ta’ San Ġużepp. 

Fil-11:30am: Purċissjoni solenni bil-vara ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, l-Arikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u l-Fratellanza tal-Madonna taċ-Ċintura tal-Parroċċa ta’ Santu Wistin u akkumpanjata mill-Għaqda Mużikali Madonna ta’ Pompei ta’ Marsaxlokk. Il-Purċissjoni titmexxa mill-Rev. Pirjol u d-Direttur Spiritwali Patri Alexander Scerri O.Carm u l-komunità Karmelitana u Agostinjana tal-Belt Valletta.

Għal din is-sena, il-purċissjoni se tgħaddi minn dawn it-toroq: Teatru u Forni, fejn issir waqfa quddiem il-Knisja Parrokjali ta’ Santu Wistin biex tingħad it-talba lil San Ġużepp mill-Komunità Agostinjana, jindaqq u jitkanta l-innu. Il-Purċissjoni tkompli tul Triq l-Ifran, Melita, Repubblika u Teatru sas-Santwarju.

Mad-dħul tal-Purċissjoni titkanta l-antifona Josef Filii David ta’ Mro. Michael Camilleri u tingħata l-Barka Sagramentali.

Kumitat Ġdid għall-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

Waqt il-Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu nħatar dan il-kumitat għal terminu ta’ sentejn.

Mix-xellug ghall-lemin: Yendrick Cioffi, Noel Muscat, Christian Saffrett, John Farrugia, Fr. Alex Scerri O.Carm, Julian Vassallo, Omar Coleiro, Carmel Pace, James Wells.

Il-Madonna tal-Karmnu u San Duminku jiltaqgħu għat-tieni darba!

Il-Madonna tal-Karmnu u San Duminku jiltaqgħu għat-tieni darba!

Huwa ta’ pjaċir għalina li nhar il-Ġimgħa 5 ta’ Ottubru, se nilqgħu fis-Santwarju Bażilika tagħna, l-istatwa artistika ta’ San Duminku.

Dakinhar, il-Parroċċa Dumnikana se tkun qed tiċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju u waqt il-pellerginaġġ bil-vari tal-Madonna tar-Rużarju u ta’ San Duminku, se ssir waqfa fis-Santwarju Bażilika tagħna fejn se jsir hemm mument ta’ talb.

Iċ-ċelebrazzjoni se tibda fis-6:15pm fil-Bażilika tal-Porto Salvo u San Duminku, b’quddiesa mmexxija mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm u wara nimxu flimkien f’pellegrinaġġ waqt li nitolbu t-talba tar-Rużarju Mqaddes.

Inħeġġu lil kulħadd biex jingħaqad magħna mhux biss biex niċċelebraw dan il-mument ta’ għaqda bejn iż-żewġ komunitajiet tagħna, iżda fuq kollox biex nitolbu t-talba li tant hija għażiża għas-Sultana tagħna.

Provinċjal ġdid għall-Provinċja Karmelitana Maltija

Mil-lum it-Tnejn 10 ta’ Settembru 2018, beda l-Kapitlu Provinċjali tal-Provinċja Karmelitana Maltija. Il-Kapitlu Provinċjali jsir kull tlett snin. Għalhekk nitolbukom biex titolbu għalina l-Karmelitani u ghal-Provinċjal il-ġdid Patri Joe Saliba O.Carm

Programm tal-Festi Esterni

L-Erbgħa 11 ta’ Lulju 2018
6.30pm Quddiesa tan-Novena bis-sehem tat-tfal u wara tingħata bidu għall-manifestazzjoni bl-istatwa żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Jakkumpanjaw din il-Manifestazzjoni t-‘Tikka Banda’ li tibda minn quddiem is-Santwarju u tgħaddi minn Triq il-Punent, l-Arċisqof, Pjazza San Ġorġ, it-Teatru l-Antik fejn imbagħad isir id-dħul tal-istatwa lura fis-Santwarju f’atmosfera ferrieħa ta’ tfal.

Il-Ġimgħa 13 ta’ Lulju 2018
8.30pm Marċ mis-Soċjetà Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq li jibda minn Pjazza l-Assedju l-Kbir, ikompli f’dawn it-toroq, Repubblika, Teatru l-Antik, l-Ifran, l-Arċisqof, izZekka
sa ħdejn is-Santwarju fejn l-istess Banda tilqa’ l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu u l-marċ ikompli minn Triq il-Punent, San Ġwann, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u l-Punent fejn fil-11.30 p.m. nassistu għat-tlugħ tal-Madonna fuq pedestall artistiku fi Pjazza Indipendenza. Fit-tlugħ tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu, jinħarqu kaxxi sinkronizzati.

Is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018
L-Aħħar Jum ta’ Novena Filgħodu
10.30am L-Għaqda Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tagħmel il-marċ tradizzjonali ta’ filgħodu li jibda minn Triq ir-Repubblika, it-Teatru l-Antik, iz-Zekka, l-Arċisqof, il-Punent, Santa Luċija, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u jintemm fis-2.00 p.m fost il-briju tal-partitarji quddiem is-Santwarju.

Is-Sibt 14 ta’ Lulju 2018
L-Aħħar Jum ta’ Novena Filgħaxija
8.30pm Marċ mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba li jibda minn Pjazza l-Assedju l-Kbir u jkompli f’dawn it-toroq Repubblika, it-Teatru l-Antik, l-Ifran, l-Arċisqof, il-Punent, it-Teatru l-Antik, l-Ifran, Santa Luċija, San Patrizju, San Ġwann, il-Punent, Santa Luċija, iz-Zekka, it-Teatru l-Antik u jintemm fil-11.30 p.m quddiem is-Santwarju fejn nassistu għall-inawgurazzjoni tal-Palk wara li ġie restawrat u rinnovat u wara l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu tagħti spettaklu tal-karti sikronizzat mal-mużika.

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018
Lejliet il-Festa
12.00pm Il-Komunità Karmelitana flimkien mal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu fl-okkażjoni tas-600 sena mit-twaqqif tal-Ordni Karmelitan f’Malta u fit-Tifkira talinkurunazzjoni
tilqa’ lill-Ġeneral tal-Ordni li se jkun fostna fil-jiem tal-festa, b’riċeviment li se jsir għallokkażjoni fi Triq it-Teatru quddiem is-Santwarju.

Il-Ħadd 15 ta’ Lulju 2018
Lejliet il-Festa filgħaxija
9.00pm L-Għaqda Madonna tal-Grazzja Banda San Mikiel ta’ Ħaż-Żabbar se tesegwixxi Programm strumentali fuq il-Palk fi Triq iz-Zekka maġenb is-Santwarju. Kif jintemm għall-ħabta tal-10.45 p.m. nagħtu bidu għan-nar tal-art fi Triq Marsamxett.

It-Tnejn 16 ta’ Lulju 2018
5.30pm Marċ mill-Banda Queen Victoria taż-Żurrieq li jibda minn Triq ir-Repubblika, it-Teatru, fejn tassisti għall-ħruġ tal-purċissjoni bl-Innu Fior Del Carmel ta’ Mro
Cardenio Botti. Il-marċ jintemm fejn is-Santwarju wara li toħroġ il-Purċissjoni.
6.30pm Marċ mis-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Valette li jibda minn Triq ir-Repubblika ħdejn il-Wembley Stores, it-Teatru sa ħdejn is-Santwarju. Wara l-banda tkompli b’marċ fi Triq l-Ifran ħdejn l-Iskola ta’ St Albert.
7.15pm Marċ mill-Banda Madonna tal-Karmnu tal-Fgura li jibda minn Triq Merkanti (quddiem is-Suq) u tkompli bis-servizz tagħha fi Pjazza San Ġwann quddiem il-Kon-Katidral fejn din l-Banda takkumpanja l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu fil-purċissjoni fi Triq irRepubblika,
it-Teatru sad-dħul lura fis-Santwarju. Hekk kif l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tasal fi Pjazza San Ġorġ jibda spettaklu tan-nar u kaxxa infernali.

7.30pm L-Għaqda Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tesegwixxi Programm strumentali fuq il-Palk fi Triq iz-Zekka maġenb is-Santwarju.

Programm tal-Festi Solenni

Il-Ħadd, l-1 ta’ Lulju
Ħruġ tal-Istatwa min-Niċċa
11.00am Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara ssir il-ħruġ min-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.

It-Tnejn, 2 ta’ Lulju
Jum il-Familji Karmelitani
6.30pm Quddiesa organizzata mill-Fratellanza ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Familji Karmelitani. Mistiedna l-koppji li żżewġu fis-Santwarju fl-aħħar snin u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju importanti miż-żwieġ tagħhom.

Il-Tlieta, 3 ta’ Lulju
Jum iż-Żgħażagħ u l-Vokazzjonijiet Karmelitani
Ġurnata ta’ Talb għal aktar Vokazzjonijiet fl-Ordni Karmelitan matul il-ġurnata kollha.
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa għaż-żgħażagħ tal-Carmel Youths li fiha jsir talb għall-Vokazzjonijiet Karmelitani u tkun animata minnhom.

L-Erbgħa, 4 ta’ Lulju
Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Il-Ħamis, 5 ta’ Lulju
Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotra ta’ grazzji fuqna
10.00am Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija.
6.30pm Quddiesa bil-ħsieb fuq il-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu.

Is-Sibt, 7 ta’ Lulju
Jum l-Anzjani u l-Morda
10.00am Quddiesa bis-sehem tal-anzjani u l-morda mid-diversi Djar u Residenzi, li fiha jiġi amministrat isSagrament tad-Dilka tal-Morda.

Il-Ħadd, 8 ta’ Lulju
9.00am Quddiesa mxandra fuq TVM2.

Mill-Ġimgħa 6 ta’ Lulju sas-Sibt 14 ta’ Lulju
Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu

Fl-okkażjoni ta’ dan iċ-Ċentinarju mistednin għan-Novena r-Reliġjużi kollha ta’ Malta
Kuljum:
6.00pm Rużarju bil-Litanija Karmelitana.
6.30pm Quddiesa bl-omelija u wara Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Il-Ġimgħa, 6 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Ġiżwiti (S.J.) bis-sehem tas-Sorijiet tas-Sacred Heart, tas-Sorijiet ta’ St. Joseph of the Apparition u s-Sorijiet Dorotej.

Is-Sibt, 7 ta’ Lulju
Is-Soċjetà Salesjana ta’ Don Bosco (SDB) bis-sehem tas-Sorijiet Salesjani Ulied Marija Għajnuna tal-Insara, is-Sorijiet tal-Little Sisters of the Poor u s-Sorijiet Missjunarji tal-Karità ta’ Mother Theresa.

Il-Ħadd, 8 ta’ Lulju
Is-Soċjetà Missjunarji ta’ San Pawl (MSSP) bis-sehem tas-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesù Nazzarenu u tas-Sorijiet Ulied tal-Qalb ta’ Ġesù.

It-Tnejn, 9 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Minuri (OFM) bis-sehem tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù u s-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija (tal-Eġittu).

It-Tlieta, 10 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Konventwali (OFM Conv.) bis-sehem tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji ta’ Marija u s-Sorijiet tal-Bon Pastur u tas-Sorijiet Orsolini ta’ Sant’Anġela Merici.

L-Erbgħa, 11 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Franġiskani Kapucċini (OFM Cap.) bis-sehem tal-Brothers ta’ De La Salle u tas-Sorijiet tal-Karità ta’ S. Giovanna Antida Thouret.

Il-Ħamis, 12 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Agostinjani (OSA) bis-sehem tas-Sorijiet Agostinjani Servi ta’ Ġesù u
Marija.

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Lulju
Il-Patrijiet Dumnikani (OP) bis-sehem tas-Sorijiet Dumnikani.

Is-Sibt, 14 ta’ Lulju
L-Aħħar Ġurnata tan-Novena
6.30pm Quddiesa Solenni tal-Aħħar tan-Novena mis-Saċerdot Novell ir-Rev. Patri Kurt
Mizzi O.Carm.

Il-Ħadd, 15 ta’ Lulju
Lejlet il-Festa – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni
10.00am Quddiesa Solenni f’għeluq il-137 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant – L-Eċċ. Tiegħu Mons. Alessandro D’Errico Nunzju Appostoliku għal Malta.
5.30pm Rużarju u Kurunella
6.00pm Quddiesa mill-Eċċ. Tiegħu Mons. Paul Cremona OP Arċisqof Emeritu ta’ Malta.
7.00pm Tranżlazzjoni Solenni, Għasar Solenni u Barka Sagramentali. Ċelebrant – ir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani.

It-Tnejn, 16 ta’ Lulju
Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja talKarmelu
Il-Quddies filgħodu jkun fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00,
11.30 (fl-oratorju) u f’nofsinhar
7.30am Ċelebrazzjoni Solenni ta’ Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum mill-Wisq Rev. Patri Alexander Vella O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani.
8.00am Quddiesa mill-Eċċ. Tiegħu Mons Mario Grech Isqof ta’ Għawdex flimkien mar-Retturi u Kappillani tal-Knejjes tal-Belt.
10.00am Quddiesa Solenni ta’ Radd il-Ħajr f’għeluq is-600 Sena ta’ preżenza Karmelitana f’Malta, immexxija mir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani, bis-sehem tar-Reliġjużi Karmelitani, Karmelitani Tereżjani, Sorijiet Karmelitani Missjunarji ta’ Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, Terzjarji, Fratellanzi u membri oħra tal-Familja Karmelitana.
5.15pm Għasar Solenni mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.00pm Quddiesa kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta.
7.00pm Purċissjoni Solenni bl-Istatwa devota u mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu mmexxija mir-Rev.mu Patri Fernando Millán Romeral Pirjol Ġenerali tal-Karmelitani. Waqt il-pellegrinaġġ tingħad it-talba tar-Rużarju u jsir kant mill-Kor Clare College, Cambridge l-Ingilterra.
8.00pm Il-purċissjoni tasal fuq iz-zuntier tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, fejn issir il-konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu.
10.15pm Dħul tal-Purċissjoni fis-Santwarju Bażilika, kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

L-Erbgħa 25 ta’ Lulju
Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr
6.00pm Rużarju.
6.30pm Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew u wara jsir id-dħul tal-Vara tal-Madonna tal-Karmnu fin-niċċa.

Korijiet li se jieħdu sehem matul dawn il-jiem:
• Il-kant matul in-novena jkun immexxi minn Mro Sebastian Camilleri minbarra fid-9 ta’ Lulju minn Clare College, Cambridge l-Ingilterra • Fil-ħruġ tal-istatwa u fil-quddiesa tal-Inkurunazzjoni mill-orkestra u l-Kor Tota Pulchra ta’ Bormla mis-Sur Walter Tonna u Mro. Michael Camilleri • Fil-quddiesa tal-Morda mill-Kor Parrokkjali tal-Balluta mis-Sinjura Marie Therese Vassallo • Filwaqt li Lejliet u Nhar il-Festa mill-Kor Collegium Musicum taħt id-direzzjoni tal-Mro. Profs Dion Buhagiar Maestro di Cappella tal-Bażilka li fiha tindaqq il-mużika tal-Familja Nani.

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
7:00 a.m. 8:00 a.m., 10:00 a.m., 11.00 a.m. u 6.30 p.m.

L-Erbgħa:
10:00 a.m. Quddiesa u wara supplika quddiem ix-Xbieha Inkurunata
6:30 p.m. Konċelebrazzjoni u kant tas-Salve Regina u Flos Carmeli