Home » Aħbarijiet

Category Archives: Aħbarijiet

Arkivji

Programm tal-Festi Solenni 2021

Il-Ħamis, 1 ta’ Lulju: Ftuħ tal-Festa
6:30pm Quddiesa tal-ftuħ tal-festa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju. Fil-bidu taċ-ċelebrazzjoni, kif inhi d-drawwa, jinkixef il-Kwadru Inkurunat u ssir il-mixgħela tal-Bażilika.

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Lulju: Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotra ta’ grazzji fuqna
10.00am Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija
6.30pm Quddiesa bil-ħsieb fuq l-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu

Is-Sibt, 3 ta’ Lulju: Niftakru f’dawk li ħallewna
6.30pm Quddiesa għall-erwieħ tal-mejtin li mietu matul din is-sena.

Il-Tnejn 5 ta’ Lulju: Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm Rużarju
6.30pm Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Mit-Tlieta 6 ta’ Lulju sal-Erbgħa 14 ta’ Lulju: Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu
Kuljum:
6.00pm Rużarju kantat bil-Litanija Karmelitana
6.30pm Quddiesa solenni bil-ħsibijiet minn Patri Alan J. Adami O.P. Wara tingħad il-Kurunella u ssir Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Reġina u Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

6 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu
7 ta’ Lulju – Jum il-Voluntiera tal-Festa
8 ta’ Lulju – Jum l-Għaqdiet soċjali, ċivili u kulturali tal-Belt
9 ta’ Lulju – Jum il-Familja – mistiedna dawk li żżewġu dis-sena fis-Santwarju

10 ta’ Lulju – Jum l-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp
Issir il-vestizzjoni tal-fratelli l-ġodda u wara ssir l-Inawgurazzjoni tan-Niċċa l-ġdida ta’ San Ġużepp

11 ta’ Lulju – Jum it-Tfal
10.00am Quddiesa animata għat-tfal kollha. It-tfal kollha li se jattendu se jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

12 ta’ Lulju – Jum il-Vokazzjonijiet Karmelitani
Fiċ-ċelebrazzjoni tan-Novena se nfakkru għeluq il-125 sena mill-Ordinazzjoni Presbiterali tal-Qaddej ta’ Alla Patri Avertan Fenech O.Carm, u jum l-Ewwel Quddiesa Solenni tiegħu fil-Bażilika Santwarju.
6.00pm Rużarju Karmelitan bil-meditazzjonijiet tal-Qaddej ta’ Alla
6.30pm Quddiesa Konċelebrata minn P. Charlò Camilleri, O.Carm. Viċi-Postulatur tal-Kawża tal-Beatifikazzjoni u Kanonizzazjoni.

13 ta’ Lulju – Jum is-Solidarjetà
14 ta’ Lulju – L-Aħħar Jum tan-Novena
10.00am Quddiesa għall-morda u l-anzjani. Tul iċ-ċelebrazzjoni tkun esposta x-xbieha devota tal-Madonna tal-Morda. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni se ssir purċissjoni bis-Ssmu. Sagrament fis-Santwarju u tingħata l-Barka Sagramentali.
6.30pm Quddiesa solenni tal-Aħħar Jum tan-Novena li għaliha huma mistiedna l-Baned, l-għaqdiet tan-Nar li s-soltu jieħdu sehem fil-festa esterna u anke l-artisti li jaħdmu mal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Il-Ħamis, 15 ta’ Lulju Lejlet is-Solennita – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni
10.00am Quddiesa Konventwali f’għeluq il-140 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-Xbieha Mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Jinseġ id-Diskors tal-Inkurunazzjoni, ir-Rev. Dun Ryan L. Pace, Viċi Parrokku tal-Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen ta’ Birżebbuġa. Fi tmiem iċ-ċelebrazzjoni jsir il-kant tar-Regina Coeli u t-Te Deum.
6.00pm Quddiesa
7.00pm Tranżlazzjoni Solenni tar-Relikwa minn fuq l-Artal ta’ San Ġużepp bis-sehem ta’ rappreżentanza mill-Arċikonfraternità tal-Madonna tal-Karmnu u San Ġużepp. Wara jkompli l-Ewwel Għasar Solenni tat-Tifkira Solenni tal-Madonna tal-Karmnu u tingħata l-Barka Sagramentali. Imexxi ċ-ċelebrazzjoni, il-Wisq. Rev. Patri Joseph Saliba O.Carm, Provinċjal tal-Karmelitani.

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Lulju: Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
Il-Quddies filgħodu jkun: fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00 u f’nofsinhar
7.30am Ċelebrazzjoni Solenni tat-Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm Rettur tas-Santwarju.
8.00am Quddiesa mill-Provinċjali, ir-Retturi u l-Kappillani tal-Knejjes tal-Belt.
9.30am Il-Provinċja Karmelitana Maltija tiċċelebra Quddiesa Solenni Prelatizja f’Jum il-Festa Patronali tal-Ordni mmexxija mill-Wisq Rev. Provinċjal Patri Joseph Saliba O.Carm. Jinseġ il-panigierku r-Rev. Patri Victor Paul Farrugia O.Carm.
6.30pm It-Tieni Għasar Solenni mmexxi mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Pirjol u Rettur tas-Santwarju
7.00pm Quddiesa Kantata mmexxija mill-Arċisqof ta’ Malta Charles J. Scicluna
8.00pm Tibda Velja Marjana Solenni mill-Provinċja Karmelitana b’kant u t-Talba tar-Rużarju.
9.00pm Kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika bil-Barka Sagramentali. Il-festa tintemm bir-Repożizzjoni Solenni tar-Relikwa minn fuq l-Artal Papali għall-Artal San Ġużepp.

Programm tan-nar – 16 ta’ Lulju
8.00am Salut, Murtali u Murtaletti
12.00pm Salut, Murtali u Murtaletti
8.00pm Salut bid-dahna kkulurita u wara sett murtali bil-logħob

Jitħabbru l-irwoli tal-membri tal-Kumitat tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

Ilbieraħ, it-Tnejn 28 ta’ Settembru saret l-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu għas-sentejn li ġejjin fejn ġew assenjati l-irwoli tal-membri.

L-irwoli għas-sentejn li ġejjin se jkunu dawn:

  • President – Patri Alex Scerri O.Carm
  • Chairperson – Julian Vassallo
  • Assistent Chairperson – Chris Saffrett
  • Segretarju – John Farrugia
  • Assistent Segretarju u PRO – Yendrick Cioffi
  • Teżorier – Ronnie Catania
  • Assistent Teżorier – Carmel Pace
  • Direttur Imħażen – Darren Micallef
  • Membru – Omar Coleiro
  • Membru – Noel Muscat

L-irwoli l-ġodda ġew approvati mill-Pirjol u r-Rettur tas-Santwarju.

Immedjatament wara l-Kumitat beda bil-ħidma tiegħu fejn fil-ġimgħat li ġejjin se jkun qed jiltaqa’ mas-Sezzjonijiet il-ġodda fi ħdan l-Għaqda: Is-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin, is-Sezzjoni Baned u s-Sezzjoni Fundraising.

L-għan huwa li sal-bidu ta’ Ottubru x-xogħol kollu jkun ikkoordinat biex tkompli l-ħidma b’risq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Qed jiġu wkoll diskussi inċentivi għal dawk kollha li huma membri tal-Għaqda. Fil-ġimgħat li ġejjin, l-Għaqda se tkun qed tinforma b’dan kollu lil kull membru.

L-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid. Ritratt: Tneder Mifsud
Ritratt tal-ewwel laqgħa tal-Kumitat il-ġdid. Ritratt: Tneder Mifsud

 

Stqarrija | ‘Kuraġġ Sur Sindku’ – Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu

L-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu Valletta turi solidarjetà mas-Sindku Belti Alfred Zammit wara li matul il-lejl li għadda safa vittma ta’ attakk fuq il-karozza tiegħu.

Filwaqt li nikkundannaw dan l-att, nieħdu l-okkażjoni biex nirringrazzjaw lis-Sindku għall-ħidma tiegħu u għall-appoġġ li dejjem sibna mingħandu u mingħand il-Kunsill Lokali bħala għaqda Beltija.

Nirringrazzjaw ukoll lill-Pulizija tad-Distrett tal-Belt għall-ħidma tagħhom fuq din l-investigazzjoni.

Il-Madonna tal-Karmnu tħariskom illum u dejjem.

 

Fix-Xahar tal-Ħolqien l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu taħseb ukoll fl-annimali

Għax-Xahar tal-Ħolqien u f’Jum il-Festa ta’ San Franġisk ta’ Assisi, l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu se tkun qed ittella’ attività b’differenza, din id-darba ddedikata kollha kemm hi lill-annimali.

L-attività se ssir nhar il-Ħadd 4 ta’ Ottubru, f’Misraħ l-Indipendenza (fuq il-Palma) bejn id-9:00am u l-4pm, bis-sehem ta’ veterinarju u groomer professjonali.

Is-servizzi offruti mill-groomer (minn Fun Pets Grooming) se jkunu jinkludu: tindif tal-widnejn, qtugħ tad-dwiefer, trim tal-pil, tindik tal-glandoli u basic grooming.

Il-veterinarju Dr Luke Vella Verzin, se jkun disponibbli sas-1pm.

Għas-servizzi kollha qed nitolbu €10 u minnhom se tkun qed tingħata donazzjoni lill-Assoċjazzjoni għall-Annimali Abbandunati (AAA).

Għal min ġej minn barra l-Belt Valletta jista’ jipparkja fil-parkeġġ viċin l-eks kunvent tas-Sorijiet Ursolini (Ara l-mappa)

Ippubblikat il-Ktieb tal-Festa

Il-Ktieb tal-Festa 2020 ġie ppubblikat u wieħed jista’ jarah hawnhekk: https://issuu.com/madonnatalkarmnuvalletta/docs/programm_mtk_2020_issuu

Laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019

Il-laqgħa Ġenerali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu 2019.

Matul il-laqgħa ġiet diskussa l-festa li għaddiet u ħarsitna daret mill-ewwel fuq il-festa li jmiss li matula se nkunu qed niċċelebraw żewġ anniversarji kbar, jiġifieri l-125 anniversarju minn meta s-Santwarju tagħna ngħata d-dinjita ta’ Bażilika Minuri u l-450 sena preżenza tal-Karmelitani fil-Belt Valletta.

Grazzi lil dawk li għaddew u proset tas-suġġerimenti tagħkom. Inkomplu naħdmu id f’id b’risq il-festa tant għażiża għalina!

Viva l-Madonna tal-Karmnu

It-Tnejn l-1 ta’ Lulju: Nilqgħu lil Madonna fil-ħruġ tagħha min-niċċa

Kif isir kull sena, nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Lulju, se nagħtu bidu għall-festi solenni f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu, bil-ħruġ tax-xbieha tagħha min-niċċa.

Il-quddiesa tibda fis-7:00pm u se tkun animata mill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu u s-sezzjonijiet kollha fi ħdanha.

Wara jsir il-ħruġ solenni tal-vara min-niċċa fost kant ta’ innijiet Marjani u Karmelitani.

Inħeġġu lil dak kollha li għandhom għal qalbhom il-Madonna tal-Karmnu, kemm Maltin u anke barranin biex nhar it-Tnejn nattendu għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa.

Viva l-Madonna tal-Karmnu.

Il-programm tal-festi solenni f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu

Il-programm dettaljat tal-festi interni u esterni li se jiġu ċċelebrati f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu, Omm u Patruna tal-Karmelitani, mill-1 sas-16 ta’ Lulju fil-Belt Valletta.

Il-programm tal-festi interni:

It-Tnejn, l-1 ta’ Lulju
7.00pm – Quddiesa mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, bis-sehem tal-għaqdiet kollha tas-Santwarju, jingħata l-mandat lir-Reffiegħa u wara jsir il-ħruġ minn-niċċa tal-Istatwa tal-Madonna tal-Karmnu.

It-Tlieta 2 ta’ Lulju: Jum tal-Familji Karmelitani
6.30pm – Quddiesa organizzata mill-Arċikonfraternità ta’ San Ġużepp, bis-sehem tal-Familji Karmelitani. Mistiedna dawk il-koppji li żżewġu fis-Santwarju fl-aħħar snin u dawk li qed jiċċelebraw xi anniversarju importanti miż-żwieġ tagħhom.

L-Erbgħa 3 ta Lulju: Jum il-Vokazzjonijiet Karmelitani
Ġurnata ta’ Talb għal aktar Vokazzjonijiet fl-Ordni Karmelitan matul il-ġurnata kollha.
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa minn Patri Victor Paul Farrugia O.Carm., f’għeluq l-10 snin mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu.

Il-Ħamis 4 ta Lulju: Jum it-Terzjarji Karmelitani
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa bis-sehem tat-Terz’Ordni Karmelitan li fiha ssir il-vestizzjoni u l-professjoni tat-Terzjarji l-ġodda.

Il-Ġimgħa 5 ta’ Lulju: Jum Ewkaristiku
Inħejju ruħna spiritwalment għall-festa biex permezz tagħha l-Verġni Marija xxerred kotrata’ grazzji fuqna
10.00am – Quddiesa. Wara Ġesù Ewkaristija jiġi espost sa nofsinhar.
6.00pm – Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija
6.30pm – Quddiesa bil-ħsieb fuq l-Verġni Marija fiċ-Ċenaklu

Is-Sibt 6 ta’ Lulju: Festa tat-Tfal
10:00am: Quddiesa għat-tfal mill-Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm., Rettur tas-Santwarju, li matulha ssir il-preżentazzjoni tat-trabi u t-tfal lill-Madonna tal-Karmnu. Wara tkompli manifestazzjoni bl-istatwa tat-tfal tal-Madonna tal-Karmnu kif spjegat fil-programm tal-festi esterni.

Mis-Sibt 6 ta’ Lulju sal-Ħadd 14 ta’ Lulju: Novena f’ġieħ il-Madonna tal-Karmnu
6.00pm – Rużarju bil-Litanija Karmelitana
6.30pm – Quddiesa bl-omelija u wara Ċelebrazzjoni Marjana bil-Kant tas-Salve Reġina u l-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika.

Predikaturi tan-Novena:
Mis-6 sa 8 ta’ Lulju: Rev. Patri Kurt Mizzi O. Carm
Mid-9 sa 11 ta’ Lulju: Rev. Patri Mark V. Attard O. Carm
Mit-12 sal-14 ta’ Lulju: Rev. Patri Alexander Vella O. Carm

Is-Sibt, 13 ta’ Lulju: Jum l-Anzjani u l-Morda
10.00am – Quddiesa bis-sehem tal-anzjani u l-morda mid-diversi Djar u Residenzi, li fiha jiġi amministrat is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda. Ċelebrant, is-Saċerdot Novell Dun AayrtonRay Muscat.

Il-Tnejn, 15 ta’ Lulju Lejlet il-Festa – Jum it-Tifkira tal-Inkurunazzjoni

Filgħodu:
10.00am – Quddiesa Solenni f’għeluq il-138 sena tal-Ewwel Inkurunazzjoni f’dawn il-Gżejjer, tax-xbieha mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu. Ċelebrant ir-Rev. Kanonku, Patri Michael Camilleri O.P, Kappillan tal-Parroċċa tal-Madonna tal-Porto Salvo u San Duminku, f’għeluq il-25 anniversarju mill-Ordinazzjoni Presbiterali tiegħu. Jagħmel id-diskors tal-
Inkurunazzjoni, ir-Rev. Kanonku Dun Anton Galea Scannura, Kappillan tal-Parroċċa ta’ San Pietru fil-Ktajjen ta’ Birżebbuġa.

Filgħaxija
5.30pm – Rużarju u Kurunella
6.00pm – Quddiesa mmexxija mis-Saċerdot Novell Dun Peter Ellul.
7.00pm – Tranżlazzjoni Solenni mill-Knisja tal-Pilar fejn iċ-ċelebrazzjoni tkompli bl-Għasar Solenni u l-Barka Sagramentali. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani.

It-Tlieta, 16 ta’ Lulju: Jum it-Tifkira Solenni tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu
Il-Quddies filgħodu jkun fil-5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 9.00, 11.30 (fl-oratorju) u f’nofsinhar
7.30am – Ċelebrazzjoni Solenni ta’ Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O.Carm, Rettur tas-Santwarju.
8.00am – Quddiesa mir-Retturi u l-Kappillani tal-Knejjes tal-Belt. Ċelebrant il-Wisq Rev. Patri Leslie Gatt O.S.A, Provinċjal tal-Agostinjani.
9.30am – Quddiesa Solenni Prelatizja mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provinċjal tal-Karmelitani bil-Paniġierku minsuġ minn Mons. Joseph Farrugia, Arċipriet Emeritu tal-Bażilka ta’ San Ġorġ, Għawdex.
5.15pm – Għasar Solenni mir-Rev. Pirjol Patri Alex Scerri O. Carm, Rettur tas-Santwarju
6.00pm – Quddiesa kantata mill-Eċċ. Tiegħu Mons Arċisqof Charles J. Scicluna, Arċisqof Metropolita ta’ Malta.
7.00pm – Purċissjoni Solenni bl-Istatwa devota u mirakoluża tal-Madonna tal-Karmnu mmexxija mill-Wisq Rev. Patri Joseph Saliba O. Carm Provincjal tal-Karmelitani. Waqt il-pellegrinaġġ tingħad it-talba tar-Rużarju.
8.00pm – Il-purċissjoni tasal fuq iz-zuntier tal-Kon Katidral ta’ San Ġwann, fejn issir il-konsagrazzjoni lill-Madonna tal-Karmnu.

10.15pm – Dħul tal-Purċissjoni fis-Santwarju Bażilika, kant tal-Flos Carmeli u Ċelebrazzjoni Ewkaristika

L-Erbgħa 31 ta’ Lulju : Ċelebrazzjoni ta’ Radd il-Ħajr
6.00pm – Rużarju
6.30pm – Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr lil Alla tal-Festi li għaddew u wara jsir id-dħul tal-Vara tal-Madonna tal-Karmnu fin-niċċa

Il-programm tal-festi esterni:

Is-Sibt 6 ta’ Lulju 2019: Festa tat-Tfal
10:00am: Quddiesa għat-tfal fis-Santwarju u wara marċ mit-Tikka Banda li takkumpanja l-istatwa ż-żgħira tal-Madonna tal-Karmnu. Il-marċ jgħaddi minn dawn it-toroq: Triq it-Teatru l-Antik, Zekka, l-Arċisqof u Merkanti. Id-demostrazzjoni tidħol is-Suq tal-Belt u tkompli għal Triq il-Merkanti, Triq San Ġwann, Triq ir-Repubblika, Triq it-Teatru l-Antik sas-Santwarju fejn isir festin għat-tfal quddiem il-Bażilika.

Is-Sibt 13 ta’ Lulju 2019: Marċ taż-Żgħażagħ bl-istatwa ta’ Sant Elija
8.00pm: Marċ brijuż bis-sehem tas-Sezzjoni Żgħażagħ Karmelitani Beltin mill-Għaqda Mużikali San Ġużepp ta’ Ħal Għaxaq li jibda minn Pjazza Mattia Preti għal Triq il-Punent, Triq Santa Luċija, Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik, Triq ir-Repubblika, Triq San Ġwann, fejn tittella’ l-istatwa ta’ Sant’Elija fuq il-pedestall tagħha.

Il-Ħadd 14 ta’ Lulju: Marċ tal-Vara
8.30pm
: Marċ mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju tal-Imqabba, li jibda minn quddiem il-Qorti fi Triq ir-Repubblika għal Triq it-Teatru Antik, Triq l-Ifran, Triq San Kristofru fejn tingħata tislima lill-Madonna fin-Niċċa tal-Biċċerija l-Antika. Il-marċ ikompli għal Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik fejn il-banda tilqa’ l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu tal-marċ fil-ħruġ tagħha mill-Bażilika. Il-marċ ikompli għal Triq il-Punent, Triq San Ġwann, Triq Zekka, Triq it-Teatru l-Antik, Triq il-Punent u Pjazza Indipendenza fejn l-istatwa tittella’ fuq il-pedistall tagħha.

It-Tnejn 15 ta’ Lulju: Marċ tal-Inkurunazzjoni

Filgħodu:
11.00am: Marċ tradizzjonali tal-lnkurunazzjoni mis-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta li jgħaddi minn Pjazza San Ġorġ għal Triq it-Teatru l-Antik, ikompli għal Triq Zekka, Triq l-Arċisqof, Triq Merkanti, Triq San Ġwann, Triq ir-Repubblika, Triq- it-Teatru l-Antik sa quddiemis-Santwarju. Fi tmiem il-marċ briju mill-partitarji Karmelitani flimkien ma’ DJ Ryan Spiteri.

Filgħaxija:
8.00pm: Marċ mis-Soċ. Fil. Naz. La Valette li jibda minn quddiem it-Teatru Rjali u jibqa’ sejjer għal Triq Ir-Repubblika, Triq San Ġwann, Triq il-Merkanti, Triq it-Teatru l-Antik fejn xħin il-Banda Nazzjonali La Vallette tasal ħdejn is-Santwarju se ssir il-preżentazzjoni tal-Istandard il-ġdid tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu Valletta u jindaqqu l-innijiet miż-żewġ baned mistiedna. Wara l-Banda La Valette se tkompli bil-Marċ minn Triq It-Teatru l-Antik, Triq Il-Punent sa Pjazza Indipendenza, biex wara jinħaraq in-nar tal-art quddiem il-Pilar (Fuq is-Sur).
8.30pm: Programm Vokali u Strumentali mill-Banda San Mikiel ta’ Ħaż-Żabbar fuq il-Palk tal-Banda artistiku ħdejn il-Knisja taħt id-Direzzjoni tas-Surmast David Agius.

It-Tlieta 16 ta’ Lulju: Jum is-Solennità tal-Madonna tal-Karmnu


5.30pm: Marċ mill-Banda Queen Victoria Taż-Zurrieq li jgħaddi minn Triq ir-Repubblika (ħdejn il-Wembley) u Triq It-Teatru l-Antik fejn il-Banda tilqa’ l-Vara tal-Madonna tal-Karmnu bid-daqq tal-innijiet mal-ħruġ tagħha mis-Santwarju Bażilika. Mal-ħruġ tal-varajinħaraq salut u kaxxa infernali.
7.30pm: Is-Soċjetà Mużikali Madonna tal-Karmnu tal-Balluta tibda ProgrammMużikali fuq il-Palk tal-Banda fejn is-Santwarju.
7.00pm: Is-Soċ. Fil. Nazz. La Valette tibda marċ minn ħdejn il-Wembley fi Triq Ir-Repubblika sa Pjazza San Ġorġ fejn wara tibda Programm Mużikali fi Pjazza San Ġorġ. Mal-wasla tal-vara tal-Madonna tal-Karmnu tindaqq l-Ave Maria u l-innijiet Karmelitani. Is- Soċ. Fil. Nazz. La Valette tkompli bil-Programm Mużikali.
7.30pm: L-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu tal-Fgura tibda marċ minn Triq Merkanti ħdejn Is-Suq tal-Belt sa quddiem il-Kon Katidral ta’ San Ġwann fejn tilqa’ l-Vara tal-Madonna tal-Karmnu waqt iċ-ċelebrazzjoni Marjana fuq iz-zuntier tal-istess KonKatidral. Il-banda tibqa’ takkumpanja l-vara b’daqq ta’ innijiet Marjani għal Triq ir-Repubblika u Triq it-Teatru l-Antik sas-Santwarju.

Ritratti | Il-ftuħ uffiċjali ta’ Gourmet Kafe u s-sala l-ġdida tal-Kumitat

Il-Pirjol, is-Sindku u ċ-Ċerpersin tal-Għaqda waqt l-inawgurazzjoni

Kienet okkażjoni tassew sabiħa nhar il-Ġimgħa li għadda meta l-familja Karmelitana Beltija ngħaqdet għall-inawgurazzjoni taċ-ċentru soċjali tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Gourmet Kafe, li jinsab ftit ‘l isfel mis-Santwarju Bażilika tagħna se jibda jkun miftuħ kuljum, inkluż is-Sibt u l-Ħadd u apparti l-kafé kif jafu joffru biss it-Taljani, se jkun qed iservi wkoll diversi snacks.

Apparti minn hekk, fis-sular ta’ fuq, iċ-ċentru jinkludi wkoll sala ġdida fejn se jibda jiltaqa’ l-Kumitat tal-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu.

Waqt l-inawgurazzjoni, iċ-Ċerpersin tal-Għaqda, is-Sur Julian Vassallo ppreżenta lill-Kummissjoni Banda marċ ġdid, bl-isem: “Is-Sala l-Ġdida tal-Kumitat,” biex jindaqq fil-ġranet tal-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

L-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu tirringrazja lil dawk kollha li kienu involuti biex dan iċ-ċentru ħa l-ħajja mill-ġdid u d-dehra sabiħa li għandu llum.

Nirringrazjaw ukoll lis-Sindku, lill-Kunsilliera, lill-kandidati u lil dawk kollha li attendew għal din il-ġurnata storika fl-istorja ta’ din l-Għaqda.

Is-Sindku Christian Micallef waqt il-kxif tal-lapida
It-tberik tal-Kamra tal-Kumitat

Il-preżentazzjoni tal-marċ il-ġdid lill-Kummissjoni Banda
Is-sala tal-Kumitat
Is-sala tal-Kumitat

Il-kurċifiss magħruf tat-Tliet Sigħat lura għad-dehra oriġinali tiegħu

Il-kurċifiss magħruf bħala tat-Tliet Sigħat, ingħata lura d-dehra oriġinali li kien tah l-artist ċelebri Malti Wistin Camilleri.

Fl-aħħar xhur, dan il-kurċifiss devot kien irrestawrat mill-artist Antonio Mifsud fejn inbiddlu wkoll il-ġogi tal-idejn.

Għal min mhux familjari ma’ dan il-kurċifiss, il-ġogi jintużaw waqt ċelebrazzjoni li ssir nhar l-Erbgħa tat-Tniebri, meta l-korp ta’ Ġesù Msallab jitniżżel minn fuq salib skont rit antik Karmelitan.

Oriġinarjament, din iċ-ċelebrazzjoni, kienet issir waqt il-Funzjoni dakinhar tal-Ġimgħa l-Kbira u minn hemm ħa ismu: “Il-kurċifiss tat-Tliet Sigħat.”

Apparti minn hekk, bħal dejjem, l-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu ma baqgħetx idha fuq żaqqha u l-voluntiera tagħna ħadu ħsieb li jagħtu wkoll dehra ġdida lis-salib.

Dettall mill-Kurċifiss irrestawrat

Il-kurċifiss irrestawrat se jkun espost fis-Santwarju min-nhar il-Erbgħa 6 ta’ Marzu, Ras ir-Randan, fejn se jiġi mbierek waqt il-Quddiesa Konventwali tas-6:30pm.

Apparti minn hekk, nhar il-Erbgħa tat-Tniebri (17 ta’ April), dan il-kurċifiss se jinħareġ f’Via Sagra madwar it-toroq tas-Santwarju, liema Via Sagra se tkun animata mill-Għaqda Festa Madonna tal-Karmnu, is-sezzjonijiet kollha fi ħdanha u anke l-Arċikonfraternitajiet tas-Santwarju.

Fi tmiem il-Via Sagra, se ssir iċ-ċelebrazzjoni tal-inżul ta’ Ġesù minn fuq is-salib. Id-dettalji ta’ din iċ-ċelebrazzjoni se jingħataw aktar tard.

Mument waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-inżul ta’ Ġesù minn fuq is-Salib

Quddies fis-Santwarju

Kuljum:
7:00 a.m., 10:00 a.m. u 6.30 p.m.

Ħdud u Festi:
8:00 a.m., 10:00 a.m., u 6.30 p.m.